Економіка водного господарства

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доц. Гавриляк Анатолій Степанович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: •РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. •РН11. Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструктивних рішень, інженерних заходів, технологічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: •Водна інженерія •Водні технології • Технологія та організація будівельних робіт • Експлуатація водогосподарських споруд
Короткий зміст навчальної програми: Сутність економіки водного господарства. Інвестиційна діяльність: види інвестицій, джерела інвестиційного капіталу, економічна ефективність інвестицій. Основні фонди: класифікація, облік, оцінка, показники ефективності використання, знос і амортизація, виробнича потужність підприємства. Класифікація витрат, групування витрат, калькулювання собівартості продукції. Система ціноутворення в будівництві: кошторисна вартість будівництва, нормативна документація, структура та види інвесторської кошторисної документації. Договірні ціни у будівництві. Персонал підприємства: трудові ресурси, їх склад і структура, поняття нормування праці, форми та системи оплати праці, показники ефективності праці. Дохід, прибуток та рентабельність підприємства: джерела та види доходів, поняття, види та функції прибутку, поняття та види рентабельності.
Методи та критерії оцінювання: • розв’язування задач, усне опитування, контрольні роботи (50%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. А.С. Гавриляк, Т.О. Петрушка. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка водного господарства». Віртуальне середовище НУЛП. Сертифікат Е41-232-607/2016 від 18.11.2016 р. 2. Бардаков В.А. Економіка водопостачання та водовідведення: навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 334с. 3. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 528 с. 4. Облік в будівництві: Підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 608с. 5. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чинний з 2014-01. 6. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. Київ. Мінрегіон України . 2013 7. ДСТУ-Н Б Д.1.3-2:2013. Настанова щодо визначензагальновиробничих і адміністративних витрат… Київ. Мінрегіон України . 2013 8. ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів. Київ. Мінрегіон України . 2013 9. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі і споруди… Київ. Мінрегіон України . 2013 10. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи Київ Мінрегіон України . 2013