Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.O.063
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: професор, д.т.н. Чернюк В.В., доцент, к.т.н. Вербовський О.В., старший науковий співробітник, к.т.н. Гвоздецький О.Г., доцент, к.т.н. Мацієвська О.О., к.т.н. Матлай І.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. РН17. Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки бакалавра з гідротехніки.
Короткий зміст навчальної програми: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за участю не менше за половину її членів. Захист БКР складається із доповіді, тривалістю до 15 хв., відповідей на запитання членів ЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хв. Результати захисту БКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, а також про присвоєння студенту освітньо-кваліфікаційного рівня та видання диплома приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ЕК. Студентам, які захистили БКР, рішенням ЕК присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та видається диплом встановленого взірця. Студент, який отримав незадовільну оцінку під час захисту БКР, відраховується з вищого закладу освіти.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (100 %)
Рекомендована література: 1. Закон України “Про вищу освіту” №1556-VII в редакції від 01 липня 2014 р. 2. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 3. Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до Національного університету "Львівська політехніка" // Ухвалене на засіданні Приймальної комісії Львівської політехніки від 03 червня 2021 р., протокол № 5. 4. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / О.М. Матвійків, В.М. Свірідов, Р.Б. Косів, О.Р. Давидчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 39 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.O.079
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: члени ЕК
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: отримати диплом бакалавра
Завдання: ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Результати навчання: • систематизація, закріплення та розширення набутих теоретичних і практичних знань; • застосування отриманих знань для рішення науково-технічних, виробничих, економічних та екологічних завдань; • формування навичок самостійної проектно-конструкторської роботи; • розв’язання реальних проблем підприємства, міста, регіону. ПР01.Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності. ПР03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за участю не менше за половину її членів. Захист БКР складається із доповіді, тривалістю до 15 хв., відповідей на запитання членів ЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хв. Результати захисту БКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, а також про присвоєння студенту освітньо-кваліфікаційного рівня та видання диплома приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ЕК. Студентам, які захистили БКР, рішенням ЕК присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та видається диплом встановленого взірця. Студент, який отримав незадовільну оцінку під час захисту БКР, відраховується з вищого закладу освіти.
Опис: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за участю не менше за половину її членів. Захист БКР складається із доповіді, тривалістю до 15 хв., відповідей на запитання членів ЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хв. Результати захисту БКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, а також про присвоєння студенту освітньо-кваліфікаційного рівня та видання диплома приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ЕК. Студентам, які захистили БКР, рішенням ЕК присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та видається диплом встановленого взірця. Студент, який отримав незадовільну оцінку під час захисту БКР, відраховується з вищого закладу освіти.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (100 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: • підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (100 %)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 4. Положення про навчання магістрів Львівської політехніки на основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра // Ухвалене Вченою радою Львівської політехніки від 5 липня 2000 р., протокол № 31. 5. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свиридов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).