Експлуатація водогосподарських споруд

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.050
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Експлуатація сучасного устаткування, використання нових технологій у водопровідно-каналізаційному господарстві вимагають високо кваліфікованих спеціалістів. У зв’язку з цим майбутній спеціаліст по водопостачанню та каналізації повинен мати чітку уяву не тільки про окремі елементи систем водопостачання та водовідведення та їх призначення, а яким чином забезпечити здоров’я і працездатність людини під час трудового процесу.
Завдання: ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук. ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. ФК1. Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та експериментальні методи і моделі досліджень у сфері професійної діяльності. ФК12. Здатність розробляти інженерні та організаційні заходи щодо забезпечення доброго стану масивів поверхневих і ґрунтових вод на основі сучасних систем моніторингу. ФК16. Здатність здійснювати технічну експлуатацію, нагляд та догляд за станом об’єктів професійної діяльності, обстеження їх технічного стану, їх технічне обслуговування та ремонт.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН12. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції об’єктів професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. РН13. Здійснювати технічну експлуатацію, обстеження, нагляд та догляд за станом об’єктів професійної діяльності. РН18. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації гідротехнічних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерна гідравліка Гідротехнічні споруди Мала гідроенергетика Водозабірні споруди Рибогосподарські споруди
Короткий зміст навчальної програми: До об’єктів водного господарства відносяться: водосховища; зрошувальні системи, осушувальні системи та їх гідротехнічні споруди; берегоукріплення річок, водне господарство гідроелектростанцій тощо. Метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до технічної експлуатації водогосподарських об’єктів. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні знати: - організацію державного управління водним господарством України, діючі нормативні акти щодо експлуатації водогосподарських об’єктів; - організацію і завдання служби експлуатації різних водогосподарських об’єктів; - комплекс організаційних і технічних заходів для забезпечення надійності водогосподарських об’єктів, нагляду та утримання їх в належному технічному стані тощо. На базі отриманих знань студенти зможуть виконувати технічну експлуатацію водогосподарських об’єктів в цілому та їх окремих гідротехнічних споруд
Опис: Класифікація водогосподарських об’єктів (ВГО), їх складові елементи та експлуатаційні вимоги до них. Управління водогосподарськими об’єктами, диспетчеризація. Характеристика, класифікація і типи водогосподарських об'єктів. Об'єкти комплексного призначення Експлуатація меліоративних систем. Правила технічної експлуатації зрошувальних систем меліоративних систем Експлуатація споруд меліоративних систем. Експлуатація каналів і гідротехнічних споруд зрошувальних систем меліоративних систем Експлуатація засобів зв’язку і транспорту, адміністративних, побутових та складських приміщень, майстерень. Моніторинг зрошуваних земель. Склад заходів з технічної експлуатації зрошувальних систем. Експлуатація каналів та споруд на них. Експлуатація водопропускних споруд та механічного обладнання Експлуатація регуляційних споруд. Види гідрометричних постів, водомірні пристрої і прилади, їх класифікація. Приймання водогосподарських об'єктів в постійну експлуатацію, до¬кументи та матеріали приймальних комісій. Послідовність реалізації планів водопідготовки, водопостачання і водовідведення, звітність по реалізації планів, контроль за використанням води. Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль – 30 балів, усне опитування, розрахунково-графічна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: робота студентів під час практичних занять (15); проходження тестових завдань у ВНС (15) Іспит - 70 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Дмитрієв А.Ф., Хлапук М.М., Шумінський В.Д. та інші. Гідротехнічні споруди. Вид-во РДТУ 1999. 328 с. 2. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В. та інші. Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с. 3. ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. К., Мінрегіонбуд України, 2010. 4. ДБН В.2.4-20-2014 Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення. . К., Мінрегіонбуд України, 2015. (СНиП 2.06.05-84 Греблі з ґрунтових матеріалів. – М. 1985) 5. Правила технічної експлуатації меліоративних систем. Київ: Держводгосп України. – 2001. -83с. 6. Водне господарство України. /За ред.. А.В.Яцика, В.М. Хорєва. – К.: Ґенеза, 2000. – 456 с 7. Меліоративні системи та споруди. Частина 1. Норми проектування. Частина 2. Організація виконання робіт. ДБН В.2.4.-1-99. –К.: Держбуд України, 1999.-189с. 8. Загальнодержавна цільова програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.146
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).