Випробування гідротехнічних споруд

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.081
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: Барабаш Володимир Михайлович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: ознайомитися з розрахунковими схемами та дійсною роботою гідротехнічних споруд , конструкцій та споруд; вміти коректувати методи роботи конструкцій на основі випробувань; знати методи обстеження та випробування будівель та споруд; знати методи та засоби проведення інженерного експерименту.
Завдання: КСП103. Здатність до розрахунку та конструювання несучих конструкцій і вузлів з’єднання залізобетонних, кам'яних, металевих і дерев’яних конструкцій в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. КСП107. Здатність до участі в управлінні комплексними будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та забезпеченням якості робіт.
Результати навчання: ПР07. Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформацій-них технологій. ПР14. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. ПРС102. Продемонструвати вміння розраховувати та конструювати залізобетоні (монолітні та збірні), кам’яні, металеві та дерев’яні конструкції та вузли їх з’єднання із використанням вимог нормативних документів, забезпечуючи надійні та економічно обґрунтовані проектні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опір матеріалів Будівельна механіка Будівельні матеріали Технологія будівельних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Дана дисципліна вчить обстежувати та випробовувати конструкції, за результатами яких проектувальник робить висновок про міцність матеріалів і напружено – деформованих елементів.
Опис: Засвоєння теоретичного та практичного матеріалу по розрахунку та оцінці дійсного стану конструкцій та будівель. Засвоїти практичні прийоми дослідження дійсної роботи конструкцій . Оцінити стан конструкцій, будівель та споруд. Вміти – дослідити, випробувати конструкцію, будівлю на основі метрології та стандартизації в будівництві. Вміти користуватись вітчизняними та закордонними приладами при інжинірінгових роботах.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль -30 балів, лабораторні - 30 балів, контрольні роботи - 40 балів; разом - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль -30 балів, лабораторні - 30 балів, контрольні роботи - 40 балів; разом - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.6. – 163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування. Міненергобуд України. 2. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М. « Металеві конструкції». Підручник. - Львів: Світ 2002 р. 3. ДБН В.1.2.-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування.- К; Мін буд України, 2006,-60с. 4.ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення, Вимоги проектування. - К., Мін буд України, 2006,-10с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).