Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.O.061
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Вербовський Орест Володимирович Орел Вадим Ігорович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка студентів до самостійного виконання професійної діяльності за спеціальністю та оформлення їх результатів, які в подальшому використовуватимуться при написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Завдання: • ознайомлення зі структурою і проблематикою господарської діяльності роботи бази практики чи її підрозділів та основними результатами цієї діяльності; • збір, вивчення та узагальнення інформації з літературних джерел, пов’язаних з тематикою БКР; • конкретизація та обґрунтування актуальності вирішення проблеми, яку розробляють у БКР; • вивчення методів опрацювання результатів досліджень з використанням сучасного програмного забезпечення, зокрема, Мicrosoft Excel, EPANET; • підготовка студентів до самостійного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.
Результати навчання: Знання: • Демонструють знання і розуміння в сфері навчання, сформовані на основі загальної середньої освіти. Ці знання формують основу для трудової діяльності або набуття професії, особистісного розвитку і продовження навчання з метою завершення першого циклу – бакалаврату. • Структури бази практики. • Програмного забезпечення, необхідного для методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). Вміння: • Можуть застосувавати свої знання і розуміння в професійному контексті. Програмні результати навчання (РН) • Здатні визначати і використовувати дані для формулювання відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні проблеми. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) Комунікації: • Можуть передавати власне розуміння, вміння і діяльність колегам свого рівня кваліфікації, керівникам, клієнтам Автономія і відповідальність: • Володіють навчальними вміннями та навичками для продовження навчання з певним рівнем незалежності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельне водопониження та дренаж • Бурова справа
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи передбачає набуття студентами загальних компетентностей, комплексного вирішення складних спеціалізованих задач. Результати практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Опис: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці.
Методи та критерії оцінювання: • звіт з практики
Критерії оцінювання результатів навчання: • звіт з практики, усне опитування (100%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.O.077
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: секретарі ЕК
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка студентів до самостійного виконання професійної діяльності за спеціальністю та оформлення їх результатів, які в подальшому використовуватимуться при написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Завдання: • ознайомлення зі структурою і проблематикою господарської діяльності роботи бази практики чи її підрозділів та основними результатами цієї діяльності; • збір, вивчення та узагальнення інформації з літературних джерел, пов’язаних з тематикою БКР; • конкретизація та обґрунтування актуальності вирішення проблеми, яку розробляють у БКР; • вивчення методів опрацювання результатів досліджень з використанням сучасного програмного забезпечення, зокрема, Мicrosoft Excel, EPANET; • підготовка студентів до самостійного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.
Результати навчання: Знання: • Демонструють знання і розуміння в сфері навчання, сформовані на основі загальної середньої освіти. Ці знання формують основу для трудової діяльності або набуття професії, особистісного розвитку і продовження навчання з метою завершення першого циклу – бакалаврату. • Структури бази практики. • Програмного забезпечення, необхідного для методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). Вміння: • Можуть застосувавати свої знання і розуміння в професійному контексті. Програмні результати навчання (РН) • Здатні визначати і використовувати дані для формулювання відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні проблеми. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) Комунікації: • Можуть передавати власне розуміння, вміння і діяльність колегам свого рівня кваліфікації, керівникам, клієнтам Автономія і відповідальність: • Володіють навчальними вміннями та навичками для продовження навчання з певним рівнем незалежності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельне водопониження та дренаж • Бурова справа
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи передбачає набуття студентами загальних компетентностей, комплексного вирішення складних спеціалізованих задач. Результати практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Опис: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці.
Методи та критерії оцінювання: • звіт з практики
Критерії оцінювання результатів навчання: • звіт з практики, усне опитування (100%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).