Будівельні конструкції заводського виготовлення

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.080
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: старший викладач Шуляр Ростислав Андрійович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – підготовка бакалавра, що володіє навиками інженерного розрахунку, конструювання та виготовлення найбільш поширених залізобетонних, металевих та дерев’яних конструкцій заводського виготовлення.
Завдання: • загальні компетентності: КЗ03. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність ефективно застосовувати знання для розв'язання практичних завдань. КЗ06. Здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел; КЗ10. Здатність розробляти проекти в будівництві та управляти ними, забезпечуючи безпеку діяльності та якість виконання робіт. • фахові компетентності: ФК02. Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів природничих наук. ФК05. Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. ФК11. Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. ФК16. Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. КСП404. Здатність визначати основні властивості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій за допомогою сучасних методів випробувань, встановлювати залежність властивостей матеріалів від їхнього складу та структури, а також технології їх виготовлення для раціонального використання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в будівлях і спорудах різного призначення
Результати навчання: ПР04. Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату. ПР14. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опір матеріалів. Будівельна механіка. Будівельні матеріали. Архітектурні конструкції. Будівельні конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Залізобетонні та сталеві конструкції заводського виготовлення, технологічні фактори, що впливають на їх міцностні та деформативні характеристики, оцінка якості будівельних конструкцій та матеріалів руйнівними та неруйнівними методами контролю.
Опис: 1. Вступ. Будівлі та споруди. Вимоги до будівель та їх класифікація. Індустріалізація, модульна система в будівництві. 2. Балкові збірні перекриття. Компонування конструктивної схеми. Розрахунок, проектування та конструювання збірних залізобетонних плит перекриття. 3. Розрахунок, проектування та конструювання збірних залізобетонних ригелів, колон та фундаментів. Стики ригелів, колон. 4. Технологічні фактори, що впливають на міцність, жорсткість і тріщиностійкість залізобетонних конструкцій заводського виготовлення. Попередньо напружені залізобетонні конструкції. 5. Оцінка якості будівельних конструкцій конструкцій заводського виготовлення. Поопераційний контроль при виготовленні конструкцій. Неруйнівні методи контролю якості матеріалів та виробів. 6. Оцінка якості будівельних конструкцій статичним та динамічним навантаженням. Організація проведення випробувань будівельних конструкцій. 7. Класифікація металевих форм для виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій. Металеві конструкції, основні етапи технологічного процесу виготовлення металевих конструкцій на підприємствах будіндустрії. Головні висновки по курсу, узагальнення знань.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль-30 балів (усне опитування– 10, виконання задач –20). Екзамен-70 балів (Підсумковий контроль-60, усне опитування– 10). разом - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль оцінюється за двома складовими: розв’язок інженерних задач згідно вимог (20 балів), усний захист (10 балів). Екзамен включає 2 етапи: підсумковий контроль у (60 балів) та усне опитування (10 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Хоменко О.Г. Залізобетонні конструкції: Навчальний електронний посібник.Глухів.2017.-208с. 2. Зайцев Ю.В. Строительные конструкции заводского изготовления. - М.:Высшая школа,1987 3. Металеві конструкції. Під ред. О.О. Нілова.-Київ. Видавництво «Сталь»,2010.-869с. 4. Залізобетонні конструкції: підручник/ за ред. А.Я.Бараши-кова-К.:1995.-591с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Будівельні конструкції заводського виготовлення (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.E.082
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: старший викладач Шуляр Ростислав Андрійович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – підготовка бакалавра, що володіє навиками інженерного розрахунку, конструювання та виготовлення найбільш поширених залізобетонних, металевих та дерев’яних конструкцій заводського виготовлення.
Завдання: • загальні компетентності: КЗ03. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність ефективно застосовувати знання для розв'язання практичних завдань. КЗ06. Здатність самостійно оволодівати знаннями, виконуючи пошук, оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел; КЗ10. Здатність розробляти проекти в будівництві та управляти ними, забезпечуючи безпеку діяльності та якість виконання робіт. • фахові компетентності: ФК02. Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів природничих наук. ФК05. Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. ФК11. Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. ФК16. Розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. КСП404. Здатність визначати основні властивості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій за допомогою сучасних методів випробувань, встановлювати залежність властивостей матеріалів від їхнього складу та структури, а також технології їх виготовлення для раціонального використання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в будівлях і спорудах різного призначення
Результати навчання: ПР04. Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату. ПР14. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опір матеріалів. Будівельна механіка. Будівельні матеріали. Архітектурні конструкції. Будівельні конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Залізобетонні та сталеві конструкції заводського виготовлення, технологічні фактори, що впливають на їх міцностні та деформативні характеристики, оцінка якості будівельних конструкцій та матеріалів руйнівними та неруйнівними методами контролю.
Опис: 1. Вступ. Будівлі та споруди. Вимоги до будівель та їх класифікація. Індустріалізація, модульна система в будівництві. 2. Балкові збірні перекриття. Компонування конструктивної схеми. Розрахунок, проектування та конструювання збірних залізобетонних плит перекриття. 3. Розрахунок, проектування та конструювання збірних залізобетонних ригелів, колон та фундаментів. Стики ригелів, колон. 4. Технологічні фактори, що впливають на міцність, жорсткість і тріщиностійкість залізобетонних конструкцій заводського виготовлення. Попередньо напружені залізобетонні конструкції. 5. Оцінка якості будівельних конструкцій конструкцій заводського виготовлення. Поопераційний контроль при виготовленні конструкцій. Неруйнівні методи контролю якості матеріалів та виробів. 6. Оцінка якості будівельних конструкцій статичним та динамічним навантаженням. Організація проведення випробувань будівельних конструкцій. 7. Класифікація металевих форм для виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій. Металеві конструкції, основні етапи технологічного процесу виготовлення металевих конструкцій на підприємствах будіндустрії. Головні висновки по курсу, узагальнення знань.
Методи та критерії оцінювання: Виконання та усний захист курсової роботи - 100 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання та усний захист курсової роботи - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Хоменко О.Г. Залізобетонні конструкції: Навчальний електронний посібник.Глухів.2017.-208с. 2. Зайцев Ю.В. Строительные конструкции заводского изготовления. - М.:Высшая школа,1987 3. Металеві конструкції. Під ред. О.О. Нілова.-Київ. Видавництво «Сталь»,2010.-869с. 4. Залізобетонні конструкції: підручник/ за ред. А.Я.Бараши-кова-К.:1995.-591с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).