Рибогосподарські споруди

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.065
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Гнатів Р.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. РН4. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. РН6. Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності. РН10. Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. РН12. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції об’єктів професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. РН13. Здійснювати технічну експлуатацію, обстеження, нагляд та догляд за станом об’єктів професійної діяльності. РН14. Визначати заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних і земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану масивів поверхневих і ґрунтових вод, природних ландшафтів. РН15. Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. РН18. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації гідротехнічних об’єктів. РН1.1. Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. РН1.3. Вміти використовувати кінематичні та динамічні характеристики відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем. РН1.4. Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. РН1.5. Демонструвати вміння керувати напірними та безнапірними потоками у природних руслах та інженерних системах. РН1.6. Демонструвати знання методів та порядку контролю за використанням водних ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Вища математика. 2. Фізика. 3. Технічна механіка рідини та газу. 4. Опір матеріалів. Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Інженерна гідрологія. 2. Гідротехнічні споруди. 3. Гідравлічні та аеродинамічні машини. 4. Механіка грунтів, основи та фундаменти.
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Класифікація гідротехнічних споруд (ГТС) в рибництві. Схеми рибоводів. Тема 2. Паводкові водоскидні споруди: Система водопостачання рибоводних ставків і споруд на ній: водозабірні споруди, водоподавальні канали, регулюючі споруди, водовипуски з каналів у ставки, сполучаючі і перехідні споруди, водовідвідні та рибозбірноосушувальні споруди. Тема 3. Низьконапірні земляні греблі і дамби рибоводних господарств. Типи гребель, елементи гребель і дамби рибоводів. Кріплення укосів, протифільтраційні та дренажні заходи. Проектування земляної греблі з підрахунком обсягу земляних робіт. Тема 4. Рибопропускні споруди (РПС). Рибогосподарське та біологічне обґрунтування проектування і будівництва РПС. Тема 5. Рибонаправляючі споруди (РНС). Механічні, електричні, гідравлічні, акустичні; тактильний і зорові орієнтири. Тема 6. Рибозахисні споруди (РЗС) водозаборів. Об'єкт захисту, заходи щодо захисту риб, вибір типу РЗС і його розміщення. Типи РЗС: фільтруючі, відгороджуючі, направляючі та відвідні. Тема 7. Технічна експлуатація споруд рибоводних господарств. Тема 8. Торфові виробки. Заплавні озера. Будова ставків для розведення риб. Споруди і пристрої для внесення добрив, корму та вилову риби.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%). Підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Базова 1. Климук А.С. Рибогосподарська гідротехніка. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 110с. 2. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник/ М. Хлапук, Л. Шинкарук, А. Дем’янюк, О. Дмітрієва. Рівне: Вид-во Нац. Ун-ту вод. Госп-ва та природокористування, 2013. 241с. 3. Хлапук М.М., Щодро О.Є., Ніколайчук О.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В.// Навчальний посібник «Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд». Рівне: НУВГП, 2017. 105с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8228. 4. Гідротехнічні споруди. За ред. Дмітрієва А.Ф., Рівне, 1999. 328с. Допоміжна 1. Довідник рибовода. Колектив авторів під. Г.І. Шпета. К., 1972. 2. Справочник по рыбохозяйственной гидротехнике. / Под ред. Кипера З.М. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 3. Проектирование рыбопроводных предприятий. Справочник. М.: ВО Агропромиздат, 1990. 4. Голубева З.С., Рябкова Г.А. Практикум по рыбохозяйственной гидротехнике. – М.: Агропромиздат, 1989. 5. Субботин А.С. Основы гидротехники. –М.: Л. Гидрометеоиздат, 1983. -318с. 6. Орлова З.П. Рыбохозяйственная гидротехника. М.: Пищевая промышленность, 1973. 7. Брудастова С.А., Вишнякова Р.И. Гидротехнические сооружения рыбоводных хозяйств. – М.: Россельхозиздат, 1989. 8. Малеванчик Б.С., Никаноров И.В. Рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (вопросы проектирования). -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 9. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. -М.: Госстрой СССР, 1987. 10. Кириенко И.И., Химерик Ю.Ф. Гидротехнические сооружения. Проектирование и расчет. К., 1987. 254с.