Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.O.062
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Доцент Вовк Л.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. РН17. Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки бакалавра
Короткий зміст навчальної програми: вихідні дані на проектування (характеристика району будівництва і рельєф території; кліматична характеристика; геологія і гідрогеологія; водойми; характеристика господарської діяльності; загальний опис роботи); гідротехнічні чи водогосподарські споруди на водопровідній чи водовідвідній мережі; гідротехнічні споруди на рибогосподарських ставах; водогін, каналізаційний колектор, дюкер, пульпопровід; захисні гідротехнічні споруди при перетині річки водопроводом, каналізаційним колектором чи пульпопроводом; регулювання стоку річки; днопоглиблювальні роботи, берегоукріплення; розробка заходів в першому (другому, третьому) поясі зони санітарної охорони на гідротехнічних чи водогосподарських спорудах; водопониження, осушення землі; водопостачання та водовідведення житлового будинку; оцінка впливів на навколишнє середовище; економіка будівництва; охорона праці.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. 3. ДБН В.2.4-3-2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення 4. Водний кодекс України. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. – 96 с. 5. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с. 6. Юхновський В.Ю., Конаков Б.І., Дударець С.М., Малюга В.М. Гідротехнічні меліорації лісових земель: підручник за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 374 с. 7. Свердловини у водогосподарському будівництві : навч. посіб. / М. П. Босак, О. Г. Гвоздецький ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 159 с. 8.Герасимов Г. Г. Проектування автоматизованих насосних станцій підкачки : навч. посіб.–довідн. / Г. Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП, 2007. – 552 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.O.078
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: керівники дипломного проекту
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: отримати диплом бакалавра
Завдання: СК02. Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів економіки та менеджменту для раціональної організації та управління будівельним виробництвом. СК03. Здатність проєктувати будівельні конструкції, будівлі, споруди та інженерні мережі (відповідно до спеціалізації), з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці. СК04. Здатність обирати і використовувати відповідні обладнання, матеріали, інструменти та методи для проєктування та реалізації технологічних процесів будівельного виробництва. СК05. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних задач будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: • систематизація, закріплення та розширення набутих теоретичних і практичних знань; • застосування отриманих знань для рішення науково-технічних, виробничих, економічних та екологічних завдань; • формування навичок самостійної проектно-конструкторської роботи; • розв’язання реальних проблем підприємства, міста, регіону. ПР01.Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності. ПР03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації. ПР09. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій. ПР11. Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. ПР12. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення. ПР15. Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів. ПР17. Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці. ПР18. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства. ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки бакалавра
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота (БКР) складається з графічної частини та пояснюючої записки. Розділи БКР: • архітектурно- будівельний; •розрахунково-конструктивний; • технологічно-організаційний; • економіка будівництва; • охорона праці.
Опис: Бакалаврська кваліфікаційна робота (БКР) складається з графічної частини та пояснюючої записки. Розділи БКР: • архітектурно- будівельний; •розрахунково-конструктивний; • технологічно-організаційний; • економіка будівництва; • охорона праці.
Методи та критерії оцінювання: Бакалаврська кваліфікаційна робота, що виконана згідно виданого індивідуального завдання та відповідає вимогам кваліфікаційної роботи (100%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи та критерії оцінювання: Бакалаврська кваліфікаційна робота, що виконана згідно виданого індивідуального завдання та відповідає вимогам кваліфікаційної роботи (100%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ. Норми проектування. - К.: МІНБУД УКРАЇНИ, 2006. - 77 с. 2. ДБН В.2.1-10:2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування /зі Зм. 1 та Зм. 2// – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 161с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).