Виробнича практика

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.O.060
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Вербовський Орест Володимирович Орел Вадим Ігорович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка студентів до самостійного виконання професійної діяльності за спеціальністю та оформлення результатів практики.
Завдання: Інтегральні компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. Загальні компетентності (ЗК) ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК7. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності. ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахові компетентності (ФК) ФК7. Здатність розроблювати ландшафтно-планувальні та конструктивні рішення об’єктів. ФК9. Здатність здійснювати інженерні вишукування, розрахунки та проектування об’єктів професійної діяльності.
Результати навчання: Знання: • Демонструють знання і розуміння в сфері навчання, сформовані на основі загальної середньої освіти. Ці знання формують основу для трудової діяльності або набуття професії, особистісного розвитку і продовження навчання з метою завершення першого циклу – бакалаврату. • Структури бази практики. • Програмного забезпечення, необхідного для методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). Вміння: • Можуть застосувавати свої знання і розуміння в професійному контексті. Програмні результати навчання (РН) • Здатні визначати і використовувати дані для формулювання відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні проблеми. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) Комунікації: • Можуть передавати власне розуміння, вміння і діяльність колегам свого рівня кваліфікації, керівникам, клієнтам Автономія і відповідальність: • Володіють навчальними вміннями та навичками для продовження навчання з певним рівнем незалежності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Водні технології • Гідравлічні машини • Будівельне водопониження та дренаж
Короткий зміст навчальної програми: Виробнича практика передбачає набуття студентами загальних компетентностей, комплексного вирішення практичних питань. Результати виробничої практика повинні бути використані при проходженні практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Опис: Виробнича практика дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці.
Методи та критерії оцінювання: • звіт з практики
Критерії оцінювання результатів навчання: • звіт з практики, усне опитування (100%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виробнича практика

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.02.O.076
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: Лободанов Максим Миколайович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виробнича практика є однією з основних спеціальних дисциплін, необхідних для базової підготовки спеціалістів зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, основою вивчення якої є загальнотеоретичні та загальнонаукові дисципліни. Метою викладання даної дисципліни є отримання студентом знань, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в галузі будівництва та проектування будівель та споруд, ведення технологічного процесу, забезпечення збереження цінностей культури незалежно від зовнішніх і внутрішніх факторів, а також розширення технічного та наукового світогляду студентів у даній області.
Завдання: вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність (ІНТ) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні питання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування основних теорій та методів прикладних наук. фахові компетентності: КЗ12. Прагнення до збереження навколишнього середовища ФК05. Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів. КСП704. Здатність впроваджувати альтернативну енергетику, використовувати вторинні енергоресурси для інноваційного розвитку інженерних систем будівель і споруд та забезпечення територій з метою економії паливно-енергетичних ресурсів і зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. КСП708. Здатність пояснювати соціальні, економічні, екологічні та політичні наслідки впровадження проектів з ТГПВіК, підвищення енергоефективності як окремих елементів, так і систем в цілому, обліку енергоносіїв в системах інженерного забезпечення будівель і споруд тощо. КСП709. Уміння проводити техніко-економічний аналіз та розрахунок показників з проектування нових та реконструкції існуючих систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання.
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні питання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування основних теорій та методів прикладних наук. КЗ11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: усі дисципліни спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Виробнича практика передбачає набуття студентами загальних компетентностей, комплексного вирішення практичні питання у сфері будівництва та цивільної інженерії. Результати виробничої практика повинні бути використані при проходженні практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Опис: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни Виробнича практика проводиться у вигляді поточних контролів виконання поставлених задач. Поточний контроль знань студентів з дисципліни включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час виконання поставлених задач - 50 балів Оцінювання під час захисту звіту із Виробничої практики - 50 балів. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з дисципліни Виробнича практика проводиться у вигляді поточних контроліввиконання поставлених задач. Поточний контроль знань студентів з дисципліни включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час виконання поставлених задач - 50 балів Оцінювання під час захисту звіту із Виробничої практики - 50 балів. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).