Водозабірні споруди

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.064
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: д. т. н., проф. Володимир Чернюк
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати конструкції водозабірних споруд і принципи їхньої роботи; • вміти розраховувати водозабірні споруди та складати їх робочі креслення; • володіти методами з охорони водних джерел від забруднення та виснаження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • технічна механіка рідин і газів • інженерна геодезія; • інженерна геологія та гідрогеологія
Короткий зміст навчальної програми: Споруди для забору води з поверхневих джерел: берегові, річищні та комбіновані. Споруди для забору підземних вод: свердловини; шахтні колодязі, променеві водозабори та горизонтальні водозбори. Гідравлічні розрахунки водозабірних споруд. Штучне поповнення підземних вод. Зони санітарної охорони поверхневих і підземних джерел води.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. 172 с. 2. Тугай А. М. Водопостачання: Підручник / А. М. Тугай, В. О. Орлов. – К.: Знання, 2009. – 735 с. 3. Чернюк В. В. Гідротехнічні споруди: Посібник / В. В. Чернюк, О. Г. Гвоздецький, А. В. Мусієнко. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2017. – 204 с.

Водозабірні споруди (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.01.E.066
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Асистент Мисак Ігор Васильович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміння оцінювати водні джерела та підбирати й обґрунтовувати відповідні їм типи та конструкції водозабірних споруд; • вміння розраховувати водозабірні споруди та складати їх робочі креслення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • технічна механіка рідин і газів • інженерна геодезія; • інженерна геологія та гідрогеологія
Короткий зміст навчальної програми: Споруди для забору води з поверхневих джерел: берегові, річищні та комбіновані. Споруди для забору підземних вод: свердловини; шахтні колодязі, променеві водозабори та горизонтальні водозбори. Гідравлічні розрахунки водозабірних споруд. Штучне поповнення підземних вод. Зони санітарної охорони поверхневих і підземних джерел води.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (диференційований залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. 172 с. 2. Тугай А. М. Водопостачання: Підручник / А. М. Тугай, В. О. Орлов. – К.: Знання, 2009. – 735 с. 3. Тугай А.М. Водоснабжение. Водозаборные сооружения. – Киев.: Вища школа, 1984.