Економіка і управління будівництвом

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Гавриляк Анатолій Степанович доцент Загорецька Олена Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН01 Проектувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з метою забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження. РН06 Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд. УМ1 .Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка будівництва, основи менеджменту і маркетингу. • Технологія та організація будівельних робіт • Наукові дослідження в будівництві • Кошторисна справа та інженерія вартості у будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Підприємство як суб’єкт господарювання. Суть, класифікація, структура фондів підприємства. Фінансові та нематеріальні ресурси підприємств. Витрати на підготовку персоналу та оплату праці. Витрати виробництва і обігу. Калькулювання собівартості продукції. Стратегії та методи ціноутворення на підприємстві. Формування доходу, прибутку підприємства. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства. Планування організаційної і виробничої структури, структури управління підприємством. Управління матеріально-технічним постачанням. Управління фінансовою і інвестиційною діяльністю підприємства. Стратегічне управління підприємством. Порядок розробки і структура інвестиційного бізнес-плану.
Методи та критерії оцінювання: • виконання індивідуальних завдань, усне опитування (25%) • підсумковий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (75%)
Рекомендована література: 1. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. Із змінами і доповненнями. 2. Литвин Б.М. Планування діяльності будівельного підприємства: Навчальний посібник.- К.: «Хай – Тек Прес», 2007.- 320 с. 3. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Облік в будівництві. Підручник.- Тернопіль: Економічна думка, 2006.- 608 с. 4. Методичні рекомендації з роозроблення бізнес-плану підприємств. Мінекономіки України. Наказ № 290 від 06.09.2006 р., 22 с.