Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н.,професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основні положення про наукові дослідження в будівництві; вміння аналізувати наукові публікації в напрямку розроблення та дослідження високоякісних конструкційних матеріалів, застосовувати наукові підходи щодо проблем при експлуатації будівель та споруд, науково обгрунтовувати процеси, що відбуваються в будівельних конструкціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельне матеріалознавство. Енергоощадні технології в будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові аспекти одержання низькоемісійних цементів. Сучасна стратегія управління відходами. Сучасні тенденції впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво. Нанотехнології в будівництві.Використання модифікаторів у технології збірного та монолітного будівництва. Високофункціональні бетони як конструкційні матеріали нового покоління в будівництві. Підвищення експлуатаційних властивостей бетонів в агресивних корозійних середовищах. Підвищення довговічності цегляних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, екзамен).
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2795 2. ДСТУ EN 206:2018 Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності (EN 206:2013 + A1:2016, IDT)/ 3. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. К. : Мінрегіон України, 2016. 53 с. 4. Болотских О., Ройтер Г.-Г. Циммер У.-П. Европейские методы физико-механических испытаний бетона. Харків : Торнадо, 2017. 200 с. 5. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Наномодифицированные цементные бетоны. М. : Изд-во АСВ, 2017. 198 с. 6. Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Г. С. Іващишин, Б. Г. Русин. Будівельні матеріали та вироби. 2017. № 5-6. С. 24–27. 7. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони / Л. Й. Дворкін, Є. М. Бабич, В. В. Житковський та ін. Рівне : НУВГП. 2017. 331 с. 8. Zementherstellung-Charakterisierung, VDZ, 2016.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.013
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна професор Саницький Мирослав Андрійович професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: 1. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 3. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 4. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Результати навчання: 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності. 2. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії. 3. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. 4. Збір, інтерпретація та застосування даних. 5. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. 6. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 7. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 8. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. 9. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи планування та обробки експериментів • Автоматизований розрахунок будівельних конструкцій програмним комплексом Femap • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів, конференцій
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль - 20 балів. • Контрольний захід - екзамен - 80 балів.
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010 – 352 с. 2.Цехмістрова Г.С. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / Київ: ВидавничийДім «Слово», 2003.- 240 c.. 3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерні мережі та споруди Інтелектуальна власність Розробка технологій будівельних процесів, зведення будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль — 30 балів (звіти з лабораторних робіт, тестові завдання). Підсумковий контроль (екзамен) — 70 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Наукові дослідження в будівництві" (http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=2795). 2.Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніка, 2018. - 92 с. 3. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.