Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.020
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: члени ДЕК
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • систематизація, закріплення та розширення набутих теоретичних і практичних знань; • застосування отриманих знань для рішення науково-технічних, виробничих, економічних та екологічних завдань; • формування навичок самостійної проектно-конструкторської роботи; • розв’язання реальних проблем підприємства, міста, регіону. ПР01.Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності. ПР03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації. ПР09. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій. ПР11. Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. ПР12. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення. ПР15. Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів. ПР17. Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці. ПР18. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства. ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Захист магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за участю не менше половини її членів. Захист МКР складається із доповіді, тривалістю до 15 хв, відповідей на запитання членів ЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хв. Результати захисту БКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, а також про присвоєння студенту освітньо-кваліфікаційного рівня та видання диплома приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ЕК. Студентам, які захистили МКР, рішенням ЕК присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та видається диплом встановленого взірця.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист магістерської кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (100 %)
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 4. Положення про навчання магістрів Львівської політехніки на основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра // Ухвалене Вченою радою Львівської політехніки від 5 липня 2000 р., протокол № 31. 5. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свиридов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с.