Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Промислове і цивільне будівництво
Код дисципліни: 7.192.01.O.018
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: Сурмай М. І., Максимович С.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • систематизація, закріплення та розширення набутих теоретичних і практичних знань; • застосування отриманих знань для рішення науково-технічних, виробничих, економічних та екологічних завдань; • формування навичок самостійної проектно-конструкторської роботи; • розв’язання реальних проблем підприємства, міста, регіону. ПР01.Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності. ПР03. Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації. ПР09. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій. ПР11. Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. ПР12. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення. ПР15. Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів. ПР17. Організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці. ПР18. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства. ПР19. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки магістра
Короткий зміст навчальної програми: кваліфікаційна робота (МКР) складається з графічної частини та пояснюючої записки. Розділи МКР: • архітектурно- будівельний; •розрахунково-конструктивний; • технологічно-організаційний; • економіка будівництва; • науковий розділ. Практика охоплює архітектурно-будівельний розділ МКР.
Методи та критерії оцінювання: Оформлення і захист текстово-графічної частини практики.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ. Норми проектування. - К.: МІНБУД УКРАЇНИ, 2006. - 77 с. 2. ДБН В.2.1-10:2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування /зі Зм. 1 та Зм. 2// – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 161с.