Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.E.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., проф. Саницький М.А., д.т.н., доцент Марущак У.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 4. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, зокрема для виконання їх ремонту, реконструкції, експлуатації, утримання інженерних мереж та прилеглих територій; ПРН 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством; ПРН 7. Знання та навики щодо розробки та аналізу виробничої діяльності підрозділів організації, товариства, фірми; ПРН 11. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу, ремонту, утриманню та експлуатації систем МБГ; ПРН 12. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації 192.2 «Міське будівництво та господарство», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити натурні обстежень будівель та окремих конструкцій, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності, користуватись основними інструментами і приладами для контролю якості різного роду будівельних робіт ПРНС 2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах МБГ; ПРНС 5. Організувати та виконувати контроль якості виробничих процесів по монтажу, ремонту та реконструкції будівель і споруд міського господарства та координувати роботу відповідних підрозділів, організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми; ПРНС 6. Створювати гармонійні соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах; ПРНС 11. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення, впроваджувати у виробництво прогресивні технологічні розробки КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Енерго- та ресурсоощадні технології в будівництві, Організація ремонтно-реконструктивних робіт, Інноваційні технології в будівництві кореквізити: Наукові дослідження у будівництві Реконструкція та ремонт будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: Проблеми енергозбереження у житлово-комунальному секторі. Завдання законодавства щодо енергоефективності. Системний комплекс вимог до теплоізоляційної оболонки при проектуванні та реконструкції будинків. Термомодернізація будинків – основний резерв енергозбереження в житлово-комунальному господарстві. Енергоенергоефективні технології будівництва. Енергоефективність будівель. Енергетичний сертифікат та енергетичний паспорт будівлі. Економічна оцінка енергоефективних заходів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальне науково-дослідне завдання (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 236 с. 2. Захарченко П., Гавриш О., Захарєнков Р., Павлик А. Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберiгаючих технологіях. Видавництво Центр навчальної літератури. 2019. 388 с. 3. Фаренюк Г.Г. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надій- ності огорожувальних конструкцій / Г.Г. Фаренюк. К.: Гама-Принт, 2009. 216 с. 4. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навч. посібник / А. Максимов та ін. / Асоціація міст України. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 184 с. 5. Філоненко О. І., Юрін О. І. Енергетична ефективність будинків : навч. посібник. Полтава : ПП « Астрая». 2018. 484 с. 6. Навчально-методичний комплекс «Сучасні технології енергоефективних будівель та споруд» http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5615/