Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.O.013
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н.,професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами МБГ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі ПРН 4. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, зокрема для виконання їх ремонту, реконструкції, експлуатації, утримання інженерних мереж та прилеглих територій ПРН 7. Знання та навики щодо розробки та аналізу виробничої діяльності підрозділів організації, товариства, фірми; ПРН 8. Планування та організація матеріального, технічного і транспортного забезпечення, організація будівельного господарства і будівельного майданчика, організація робіт по ремонту будівель і споруд міського господарства, забезпечення їх фінансування ПРН 10. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті ПРНС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку МБГ використовуючи відомі та новітні методи; ПРНС 4. Володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів; ПРНС 6. Створювати гармонійні соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних принципах; ПРНС 8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в галузі послуг з розрахунку, проектування, монтажу, реконструкції, утриманню та експлуатації будівель та споруд, оцінювати технічний стан будівель, споруд і інженерних комунікацій житлового господарства; ПРНС 10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу, реконструкції, утримання та експлуатації будівель та споруд, здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів; ПРНС 11. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення, впроваджувати у виробництво прогресивні технологічні розробки; КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань) АіВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельне матеріалознавство. Енергоощадні технології в будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові аспекти одержання низькоемісійних цементів. Сучасна стратегія управління відходами. Сучасні тенденції впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво. Нанотехнології в будівництві.Використання модифікаторів у технології збірного та монолітного будівництва. Високофункціональні бетони як конструкційні матеріали нового покоління в будівництві. Підвищення експлуатаційних властивостей бетонів в агресивних корозійних середовищах. Підвищення довговічності цегляних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, екзамен).
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2795 2. ДСТУ EN 206:2018 Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності (EN 206:2013 + A1:2016, IDT)/ 3. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. К. : Мінрегіон України, 2016. 53 с. 4. Болотских О., Ройтер Г.-Г. Циммер У.-П. Европейские методы физико-механических испытаний бетона. Харків : Торнадо, 2017. 200 с. 5. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Наномодифицированные цементные бетоны. М. : Изд-во АСВ, 2017. 198 с. 6. Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Г. С. Іващишин, Б. Г. Русин. Будівельні матеріали та вироби. 2017. № 5-6. С. 24–27. 7. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони / Л. Й. Дворкін, Є. М. Бабич, В. В. Житковський та ін. Рівне : НУВГП. 2017. 331 с. 8. Zementherstellung-Charakterisierung, VDZ, 2016.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.O.014
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Міське будівництво та господарство
Код дисципліни: 7.192.03.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерні мережі та споруди Інтелектуальна власність Інноваційні технології в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль — 30 балів (звіти з лабораторних робіт, тестові завдання). Підсумковий контроль (екзамен) — 70 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Наукові дослідження в будівництві" (http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=2795). 2.Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніка, 2018. - 92 с. 3. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.