Залізобетонні конструкції заводського виготовлення

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: Старший викладач Шуляр Р.А.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – підготовка кваліфікованих кадрів із спеціальності «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів». Дисципліна «Залізобетонні конструкції заводського виготовлення» є профілюючою для спеціальності «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» і відповідає кваліфікаційній характеристиці інженера-будівельника даної спеціальності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: • інтегральна компетентнісь: ІНТ. Здатність розв’язувати складні інженерно-технічні та науково-дослідні проблеми під час професійної діяльності в галузі архітектури і будівництва, що передбачає здатність виконувати техніко-економічне порівняння варіантних рішень в технології виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів з використанням інноваційних технологій та застосування сучасних методів досліджень будівельних матеріалів, створення енергоощадних технологій та матеріалів. • загальні компетентності: ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел. • фахові компетентності: ФК 6. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності.
Результати навчання: Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ТБК що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. Поглиблення знань спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів; підготовка та оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Знання основ економіки та управління проектами в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, використовуючи відомі методи Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі будівництва. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі створення нових будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельні конструкції. Залізобетонні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок та конструювання збірних залізобетонних конструкцій промислових будівель. Спеціальні інженерні споруди та будинки різного призначення, загальні відомості, конструктивні вирішення та їх розрахунок. Тонкостінні просторові покриття. Загальні відомості, конструк-тивні особливості та розрахунок
Опис: 1. Розрахунок та конструювання збірних залізобетонних конструкцій промислових будівель. 2. Спеціальні інженерні споруди та будинки різного призначення, загальні відомості про них, конструктивні вирішення та їх розрахунок. 3. Тонкостінні просторові покриття. Загальні відомості, конструктивні особливості та розрахунок.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка засвоєння теоретичного матеріалу встановлюється на основі усного або письмового контролю знань студентів. Оцінка самостійної роботи проводиться на основі перевірки виконання додаткових завдань. 1. Поточний контроль опитування на практичних заняттях. 2. Рубіжний контроль у вигляді виконання контрольної роботи. 3. Підсумковий контроль – підсумкова контрольна робота.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль-40 балів (усне опитування– 10, практичні роботи –30). Підсумкова контрольна робота (тестування)-60 балів Разом за дисципліну-100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Хоменко О.Г. Залізобетонні конструкції: Навчальний електронний посібник. Глухів. 2017.-208с. 2. Залізобетонні конструкції: підручник/ за ред. А.Я.Бараши-кова-К.:1995.-591с. 3. Байков В. Н., Сигалов З. Е. Железобетонные конструкции. Общий курс, М., 1991. 4. Залізобетонні конструкції. Підручник / П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, О.В. Горик, В.П. Вахненко. За ред. П.Ф. Вахненко - К.: Вища шк., 1999.- 508 с. іл.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).