Економіка і управління будівництвом

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Гавриляк Анатолій Степанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання здобувачами освіти базових знань та практичних навичок у сфері економіки та управління будівництвом.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. фахові компетентності: СК09. Здатність ефективно керувати фінансовими, людськими, технічними та іншими проєктними ресурсами у сфері будівельного виробництва.
Результати навчання: РН1 (РН02). Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН2 (РН10). Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва. РН3 (РН11). Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. РН4 (ЗН2). Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань РН5 (КОМ 1). Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економіка будівництва, основи менеджменту і маркетингу. Технологія та організація будівельних робіт Кореквізити: Наукові дослідження в будівництві Кошторисна справа та інженерія вартості у будівництві. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є формування у студентів системи знань з економіки та управління будівництвом. Головними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння сучасних технологій та методів економічного управління будівництвом, закономірностей економічних процесів в будівництві та набуття навиків прийняття оптимальних рішень в конкретних умовах будівельного виробництва. Предметом дисципліни є закономірності, принципи економічного розвитку будівництва, методи і процеси аналізу та управління цими процесами. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен: набути навички з організування будівельної підготовки; вміти розробляти бізнес-план і виконувати економічний аналіз проектних варіантів будівництва та розробляти і обґрунтовувати заходи щодо оптимізації використання ресурсів у будівництві; набути навички з розробки заходів щодо забезпечення якості будівництва з використання сучасних підходів.
Опис: Загальна характеристика та організаційні засади будівельної діяльності. Організування будівельної підготовки. Система договірних відносин у будівництві. Календарне планування в будівництві. Бізнес-планування в будівництві. Управління ресурсним забезпеченням будівництва. Управління будівельним виробництвом. Фінансово-економічні результати діяльності будівельного підприємства. Оцінювання ефективності діяльності будівельного підприємства. Управління якістю в будівництві.
Методи та критерії оцінювання: 1.Поточний контроль передбачає такі методи оцінювання: - вибіркове усне опитування; - оцінювання знань на практичних заняттях у процесі обговорення проблемних теоретико-прикладних питань та вирішення ситуаційних завдань з урахуванням активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо; - оцінювання тестових завдань у ВНС. 2.Екзаменаційий контроль передбачає оцінювання письмової та усної компоненти.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні заняття - 10%; тестові завдання - 20%; Підсумковий контроль - екзамен (70%): письмова компонента (60%); усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Економіка і управління будівництвом: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» /Укл.: А.С.Гавриляк, О. Я. Загорецька, В. М. Мельник, Т. Б. Данилович, О. Е. Товкан.. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 161 c. 2. Планування і організування діяльності будівельних підприємств: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та управління будівництвом» / Укл.: В.В. Козик, А.С. Гавриляк, Т.О. Петрушка, Т.Б. Данилович. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. – 200 с. ISBN 978 – 966 – 418 – 347 – 2 3. Литвин Б.М. Планування діяльності будівельного підприємства: Навчальний посібник.- К.: «Хай – Тек Прес», 2007.- 320 с.. 4. Економіка та управління підприємством: Навч. Посібник/ А.Є Мачкур, Л.А.Лещій, З.О.Коваль.-Львів. Видавництво НУ «ЛП», 2010, -156 с. 5. Економіка підприємства. Ємельянов О.Ю., Загорецька О.Я., Мельник В.М., Гудзь О.І.,Тарасовська О.Б., :Конспет лекцій для студентів інституту економіки та менеджменту. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2018. – 219 с. 6. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій._ К.: Видавничий дім «Скарби», 2007.- 448 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).