Технології моделювання інформації у будівельному виробництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.005
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Марків Тарас Євгенович асисент Горніковська Ірина Богданівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: навчити студентів технологіям моделювання інформації у будівельному виробництві, які адаптовані до будівельного матеріалознавства та передбачають використання ВІМ-технологій, прикладного програмного забезпечення загального призначення, а також освоєння студентами основ математичного моделювання досліджуваних процесів та встановлення інформативності та достовірності одержаних результатів.
Завдання: - здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. - здатність управляти складними процесами в галузі будівництва та цивільної інженерії із урахуванням вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт. - здатність використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми при розв’язанні складних інженерних задач у галузі будівництва та цивільної інженерії
Результати навчання: • Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. • Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. • Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проєктування та технологічних процесів спорудження будівель та споруд. • Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. • Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. • Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів дослідженнях • Бетони та будівельні розчини, заповнювачі для бетонів, ч.2 • В’яжучі речовини • Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій • Наукові дослідження в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни дозволить студентам оволодіти ВІМ-технологіями, навиками роботи з системами інженерної графіки, дозволить автоматизувати та пришвидчити процес проектування будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. Отримані знання забезпечать успішне вирішення поставлених задач, а також застосування інформаційних технологій в науковому аналізі.
Опис: Вивчення дисципліни дозволить студентам оволодіти BIM-технологіями введення, редагування даних, правил складання формул, використання функцій і принципів адресації в електронних таблицях Еxcel, освоїти основи створення баз даних, роботу зі списками та керування реляційними таблицями в системі управління базами даних Ассеss. Оволодіння навиками роботи з системами інженерної графіки дозволить автоматизувати та пришвидчити процес проектування будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. Отримані знання забезпечать ширше використання в роботі локальних комп`ютерних мереж та мережі Internet для успішного вирішення поставлених задач, а також застосування інформаційних технологій в науковому аналізі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40 балів) Підсумковий контроль: екзамен (письмова складова - 50 балів, усна складова - 10 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Протягом семестру студент виконує завдання на практичних заняттях. Результати роботи студент повинен представити на парі протягом семестру. Поточний контроль виставляється за сумою балів, які одержав студент за виконання усіх завдань. Письмову компоненту екзаменаційної роботи студенти виконують у ВНС.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль: письмові роботи, усне опитування (40 балів) Підсумковий контроль: екзамен (письмова складова - 50 балів, усна складова - 10 балів)
Рекомендована література: 1. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник / В. Є. Климнюк. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с. 2. Вознесенский В.А. Современные методы оптимизации композиционных материалов. - К.: Будівельник, 1983. - 114 с. 3. Коваль С.В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированых бетонов: монография / С.В.Коваль. – Одесса:Астропринт, 2012. – 424 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).