ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.001
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Мисак Ігор Васильович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення теоретичних основ і регламентів практичної реалізації інноваційних процесів зведення будівель та споруд різноманітного призначення на основі варіантного вибору організаційно-технологічних рішень (способів) за технологією BIM (Building Information Modeling). Формування навичок проектного менеджменту та аналітичного підходу до інформаційного забезпечення процесу проектування у вигляді поступового формування складної інформаційної системи будівлі за рівнями насичення бази даних властивостей будівлі та її складових елементів відповідно рівням деталізації – LOD (LevelsOfDetail).
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних: Інтегральних компетентностей (ІНТ): Здатність розв’язувати складні інженерно-технічні та науково-дослідні проблеми під час професійної діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії, що передбачає здатність виконувати техніко-економічне порівняння варіантів технічних рішень. Загальних компетентностей: ЗК4. Здатність приймати обгрунтовані рішення. ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати яксіть виконуваних робіт. Спеціальних фахових компетентностей (СК): СК3. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії. СК5. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та розрахунки при розв’язанні складних задач дослідницького та інноваційного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії. СК6. Здатність будувати та досліджувати моделі ситуацій, об’єктів і процесів будівництва та цивільної інженерії. СК7. Здатність використовувати спеціалізовані компютерні програми при розвязанні складних інженерних задач у галузі будівництва та цивільної інженерії. Спеціальних фахових компетентностей професійного спрямування (СКП): СКП 7.1. Здатність спрямовувати свої дії на розуміння поведінки, бажань та уподобань споживачів та конкурентів з проєктування інноваційних систем теплогазопостачання і вентиляції та модернізації існуючих інженерних систем будівель та споруд. СКП 8.4. Вміння досягти конкурентноспроможності шляхом впровадження сучасного ефективного обладнання в системи ВВ з одночасною оптимізацією цінового фактору.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комптерного проєктування. РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості обєкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко економічного обгрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадженнязаходів із ресурсо- та енергозберігання. РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. РН11. Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. РНС 7.1. Застосовувати набуті знання і розуміння для проєктування та технічних рішень систем опалення, враховуючи особливості об’єкта будівництва для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем теплогазопостачання і вентиляції, використовуючи відомі методи. РНС 7.2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах газопостачання в комплексі систем ТГВ. РНС 8.1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем ВВ, використовуючи відомі методи. РНС 8.3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1 Теплогазопостачання та вентиляція 2 Вентиляція 3 Опалення 4 Теплопостачання Супутні і наступні навчальні дисципліни Проектування систем опалення Наукові дослідження в будівництві Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання Проектування систем газопостачання.
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати теоретичну та практичну суть принципів застосування BIM (Building Information Modeling) у сучасному проектуванні об’єктів будівництва та цивільної інженерії, технологій моделювання,що базуються на використанні BIM-технології, засвоєння навичок, необхідних при використанні програмних пакетів професійного спрямування, ознайомлення з основними напрямками сучасних досліджень в галузі використання BIM-технології в будівництві.У процесі викладання дисципліни «BIM-технології в інженерних мережах та спорудах» здійснюється вивчення основ роботи з програмним комплексом Revit, та навчання студентів розрахунку і моделюванню інженерних систем і привити їм навички у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Опис: 1. Історія ВІМ. Сучасні лідери ВІМ та їх діяльність. Парадигма ВІМ. Структура моделі. 2. Голосарій ВІМ середовища. Основні терміни та поняття. 3. ВІМ процеси. Життєвий цикл проекту. Сфери використання технології ВІМ та перспективи її розвитку 4. Autodesk Revit: Вступ, інтерфейс, побудова ескізів 5. Об’єкти в Autodesk Revit: Стіни, перекриття і стелі 6. Об’єкти в Autodesk Revit: Розміри, двері і вікна 7. Проектування інженерних мереж в Autodesk Revit. 8. Autodesk Revit: Сімейства і вбудовані сімейства 9. Графічне відображення в Autodesk Revit: Види, листи і способи відображення елементів 10. Залежності в Autodesk Revit: Рівні, сітки і допоміжні площини 11. Оформлення проектної документації в Autodesk Revit. 12. Формування специфікацій, таблиць і марок в Autodesk Revit
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «BIM-технології в інженерних мережах та спорудах» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться в кінці семестру. Поточний контроль проводиться під час занять, та протягом виконнання лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться шляхом виконання тестових завдань у Віртуальному навчальному середовищі НУ «ЛП». Сумарна кількість балів отриманих за поточний контроль та на іспиті визначають загальну оцінку за предмет.
Критерії оцінювання результатів навчання: усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. ДСТУ ISO 19650-1:2020 (ISO 19650-1:2018, IDT). Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВIM). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. Концепції та принципи. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 74 с. 2. ДСТУ ISO/TS 12911:2020. Загальні принципи розроблення стандартів будівельного інформаційного моделювання (БIM) (ISO/TS 12911:2012, IDT). – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2020. – 54 с. 3. Eastman Chuck, Teicholz Poul, Sacks Rafael, Liston Kathleen. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. – New Jersey: Weley, 2011. – 648 p. 4. Талапов В. Основи BIM. Введення в інформаційне моделювання будівель. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 392 с. 5. Вандезанд Дж., Рид Ф., Кригел Э. Autodesk© Revit© Architecture 2013–2014. Офіційний учбовий курс / Переклад з англ. В. В. Талапов. – М.: ДМК Пресс, 2013. – 328 с. Допоміжна 1. Джеймс Вандезанд. Autodesk Revit Architecture. Начальний курс. Офіційний навчальний курс Autodesk/ Джеймс Вандезанд , Філ Рід , Едді Крігель.- ДІА-пресс, 2020. – 350c. 2. Навчальний посібник: Інформаційні технології в проектуванні /Бажанова А.Ю., Лазарєва Д.В., Сур’янінов М.Г., Одеса, ОДАБА, 2018. ? 290 с. 3. Wing Eric .Autodesk Revit 2017 for Architecture/ Wing Eric , 2017. – 297c. 4. ДСТУ EN ISO 13567-1:2018. Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 1. Огляд та принципи (EN ISO 13567-1:2017, IDT; ISO 13567-1:2017, IDT). 5. Економічна ефективність і якість містобудівних та архітектурних рішень. Г.Д. Яблонська, Київ 2013. 6. Allplan. Краткий курс BIM. Теория и практика. AnkeNiedermaier, RobertBаck. Мюнхен, 2016. 9. Інформаційні ресурси 1. www.npblog.com.ua. 2. www.pidruchniki.com. 3. www.help.autodesk.com/view/RVT/2021. 4. www.bimlib.pro/ 5. www.scan2cad.com/blog/cad/revit-basics/ 6. www.teplocentr.com.ua. 7. http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2015_59_5 8. www. teplosoft.com.ua. 9. ventportal.com. 10. https://bimdictionary.com/en/bim-execution-plan/1/ 11. https://www.nationalbimstandard.org/files/NBIMSUS_V3_4.2_COBie.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.002
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: канд. тех. наук, Пізнак Богдан Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення теоретичних основ і регламентів практичної реалізації інноваційних процесів зведення будівель та споруд різноманітного призначення на основі варіантного вибору організаційно-технологічних рішень (способів) за технологією BIM (Building Information Modeling). Формування навичок проектного менеджменту та аналітичного підходу до інформаційного забезпечення процесу проектування у вигляді поступового формування складної інформаційної системи будівлі за рівнями насичення бази даних властивостей будівлі та її складових елементів відповідно рівням деталізації – LOD (LevelsOfDetail).
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних: Інтегральних компетентностей (ІНТ): Здатність розв’язувати складні інженерно-технічні та науково-дослідні проблеми під час професійної діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії, що передбачає здатність виконувати техніко-економічне порівняння варіантів технічних рішень. Загальних компетентностей: ЗК4. Здатність приймати обгрунтовані рішення. ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати яксіть виконуваних робіт. Спеціальних фахових компетентностей (СК): СК3. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії. СК5. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та розрахунки при розв’язанні складних задач дослідницького та інноваційного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії. СК6. Здатність будувати та досліджувати моделі ситуацій, об’єктів і процесів будівництва та цивільної інженерії. СК7. Здатність використовувати спеціалізовані компютерні програми при розвязанні складних інженерних задач у галузі будівництва та цивільної інженерії. Спеціальних фахових компетентностей професійного спрямування (СКП): СКП 1.1. Здатність спрямовувати свої дії на розуміння поведінки, бажань та уподобань споживачів та конкурентів з проєктування інноваційних систем теплогазопостачання і вентиляції та модернізації існуючих інженерних систем будівель та споруд. СКП 2.3. Вміння розробляти та користуватися проєктно-технічною документацією при розв’язанні конкретних проблем та задач пов’язаних із впровадженням сучасних технологій у системах теплогазопостачання і вентиляції.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комптерного проєктування. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теплогазопостачання та вентиляція Вентиляція Опалення Теплопостачання Проектування систем опалення Проектування систем газопостачання Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання Наукові дослідження в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати теоретичну та практичну суть принципів застосування BIM (Building Information Modeling) у сучасному проектуванні об’єктів будівництва та цивільної інженерії, технологій моделювання,що базуються на використанні BIM-технології, засвоєння навичок, необхідних при використанні програмних пакетів професійного спрямування, ознайомлення з основними напрямками сучасних досліджень в галузі використання BIM-технології в будівництві.У процесі викладання дисципліни «BIM-технології в інженерних мережах та спорудах» здійснюється вивчення основ роботи з програмним комплексом Revit, та навчання студентів розрахунку і моделюванню інженерних систем і привити їм навички у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Опис: 1. Історія ВІМ. Сучасні лідери ВІМ та їх діяльність. Парадигма ВІМ. Структура моделі. 2. Голосарій ВІМ середовища. Основні терміни та поняття. 3. ВІМ процеси. Життєвий цикл проекту. Сфери використання технології ВІМ та перспективи її розвитку 4. Autodesk Revit: Вступ, інтерфейс, побудова ескізів 5. Об’єкти в Autodesk Revit: Стіни, перекриття і стелі 6. Об’єкти в Autodesk Revit: Розміри, двері і вікна 7. Проектування інженерних мереж в Autodesk Revit. 8. Autodesk Revit: Сімейства і вбудовані сімейства 9. Графічне відображення в Autodesk Revit: Види, листи і способи відображення елементів 10. Залежності в Autodesk Revit: Рівні, сітки і допоміжні площини 11. Оформлення проектної документації в Autodesk Revit. 12. Формування специфікацій, таблиць і марок в Autodesk Revit
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «BIM-технології в інженерних мережах та спорудах» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться в кінці семестру. Поточний контроль проводиться під час занять, та протягом виконнання лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться шляхом виконання тестових завдань у Віртуальному навчальному середовищі НУ «ЛП». Сумарна кількість балів отриманих за поточний контроль та на іспиті визначають загальну оцінку за предмет.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) Підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Міські інженерні мережі та споруди. Шадура В. О. Міські інженерні мережі та споруди : навч. посіб. / В. О. Шадура, С. Ю. Мартинов, В. О. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2010. - 102 с. : іл. 2. Міські інженерні мережі та споруди / А.М. Тугай, В.О. Орлов, В.О.Шадура та інш.-К.КНУБА, 2016.-288с. 3. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92.-К:1992, 68с. 4. Деркач І.Л. Міські інженерні мережі. Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. -97 с. Рекомендована література 1. Електричне опалення будівель. Савченко О. О., Щербатюк Б. І. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2014. 2. Щербатюк Б. І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2002. 3. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление.- М.: Стройиздат,1991. 4. Справочник по инженерному оборудованию жилых и общественных зданий. /П.П.Якубчик, А.Е.Татура, Н.А.Черников, О.А.Продоус; под ред. В.С.Дикаревского. - К.: Будівельник, 1989.- 360 с. 6. ДБН В.2.б-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2006. - 65 с. 7. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 120 с. 8. Зміна №1 до ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2013. — 11 с. 9. ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування. — К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України — 2013. — 167 с. 10. ДБН В 2.5-24-2012. Електрична кабельна система. - К.: Мінрегіон України, 2012. 11. Справочник по инженерному оборудованию жилых и общественных зданий. /П.П.Якубчик, А.Е.Татура, Н.А.Черников, О.А.Продоус; под ред. В.С.Дикаревского. - К.: Будівельник, 1989.- 360 с. Інформаційні ресурси 1. www.npblog.com.ua. 2. www.pidruchniki.com. 3. www.help.autodesk.com/view/RVT/2021. 4. www.bimlib.pro/ 5. www.scan2cad.com/blog/cad/revit-basics/ 6. www.teplocentr.com.ua. 7. www.ua-referat.com. 8. www. teplosoft.com.ua. 9. ventportal.com. 10. uk.wikipedia.org. 11. domotronika.zt.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).