Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Каганов В.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Кінцева мета вивчення курсу “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” є продовження курсу “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” і є однією з профілюючих у підготовці спеціаліста по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В ній розглядаються технологічні процеси та лінії виготовлення збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. Метою курсу є вивчення сучасної технології виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій, придбання комплексу знань в цій галузі та застосування їх на практиці.
Завдання: ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. СК03. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії. СК04. Здатність управляти складними процесами в галузі будівництва та цивільної інженерії із урахуванням вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт. РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна техніка. • Механічне обладнання підприємчтв будівельної індустрії • Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій • Арматура для залізобетонних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” є продовження курсу “Основи технології бетонних і залізобетонних конструкцій” і є однією з профілюючих у підготовці спеціаліста по спеціальності “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В ній розглядаються технологічні процеси та лінії виготовлення збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. Метою курсу є вивчення сучасної технології виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій, придбання комплексу знань в цій галузі та застосування їх на практиці.
Опис: Дисципліна “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” є продовження курсу “Основи технології бетонних і залізобетонних конструкцій” і є однією з профілюючих у підготовці спеціаліста по спеціальності “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В ній розглядаються технологічні процеси та лінії виготовлення збірних бетонних і залізобетонних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль: письмово-усна форма (70 %, залік)
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль: письмово-усна форма (70 %, залік)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Електронна адреса сайту, матеріали якого можуть бути використані для вивчення дисципліни - http://vns. Ip.edu.ua/course/view.php?id= 13241. 1. В.І. Гоц.Бетонні та будівельні розчини, К., ТОВ УВПК « Ексоб», К„ КНУБА, 2003. 2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів. Монографія. - Рівне: НУ РГП. 2015 р. - 353 с. 3. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л.Основи бетонування.С.Пб, Стройбетон, 2006 р. - 682 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій (курсовий проект)

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Каганов В.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Кінцева мета вивчення курсу “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” є продовження курсу “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” і є однією з профілюючих у підготовці спеціаліста по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В ній розглядаються технологічні процеси та лінії виготовлення збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. Метою курсу є вивчення сучасної технології виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій, придбання комплексу знань в цій галузі та застосування їх на практиці.
Завдання: ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. СК03. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії. СК04. Здатність управляти складними процесами в галузі будівництва та цивільної інженерії із урахуванням вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт. РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельна техніка. • Механічне обладнання підприємчтв будівельної індустрії • Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій • Арматура для залізобетонних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” є продовження курсу “Основи технології бетонних і залізобетонних конструкцій” і є однією з профілюючих у підготовці спеціаліста по спеціальності “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В ній розглядаються технологічні процеси та лінії виготовлення збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. Метою курсу є вивчення сучасної технології виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій, придбання комплексу знань в цій галузі та застосування їх на практиці.
Опис: Дисципліна “Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій” є продовження курсу “Основи технології бетонних і залізобетонних конструкцій” і є однією з профілюючих у підготовці спеціаліста по спеціальності “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В ній розглядаються технологічні процеси та лінії виготовлення збірних бетонних і залізобетонних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль: письмово-усна форма (70 %, залік)
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль: письмово-усна форма (70 %, залік)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Електронна адреса сайту, матеріали якого можуть бути використані для вивчення дисципліни - http://vns. Ip.edu.ua/course/view.php?id= 13241. 1. В.І. Гоц.Бетонні та будівельні розчини, К., ТОВ УВПК « Ексоб», К„ КНУБА, 2003. 2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів. Монографія. - Рівне: НУ РГП. 2015 р. - 353 с. 3. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л.Основи бетонування.С.Пб, Стройбетон, 2006 р. - 682 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).