Технології утилізації відходів у будівництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.M.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н.,професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основи технології утилізації відходів комунального господарства; уміння визначати шляхи використання відходів як вторинної сировини; технічні та економічні обґрунтування варіантів заходів щодо утилізації відходів у будівництві; обґрунтування вибору методів і технології знешкодження та утилізації відходів у будівництві; володіння принципами комплексного управління відходами та еколого-економічними аспектами їх утилізації; оцінка перспективи переробки утворених відходів житлово-комунального господарства у корисну продукцію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в будівництві. Енергоощадні технології в будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Концепція сталого розвитку. Сучасна стратегія управління відходами. Основні завдання для вирішення проблеми утилізації відходів в Україні. Класифікація відходів комунального господарства. Небезпечні відходи. Основні положення системи управління відходами. Роздільне збирання побутових відходів. Показники властивостей відходів. Норми утворення твердих побутових відходів. Шляхи регенерації комунальних відходів. Полігони твердих побутових відходів. Біогаз полігонів побутових відходів. Системи збирання біогазу. Використання біогазу в когенераційних установках. Загальна характеристика міських стічних вод. Методи очищення стічних вод. Переробка та утилізація осадів стічних вод. Термічна утилізація твердих побутових відходів. Сміттєспалювальні заводи. Альтернативні види палива в цементній промисловості. Утилізація відходів паливно-енергетичної промисловості. Характеристика шлаків і зол ТЕС. Перспективи використання відходів у виробництві будівельних матеріалів.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, диференційований залік).
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5611 2. Закон України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242), поточна редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX. 3. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. Міністерство розвитку громад та територій України. 4. Офіційний сайт Енергетика України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2019/09/musornyiy-gaz/ 5. Findeisen C. Biogas – trends on the German and the international market / German Biogas Association. 2019. URL: https://www.eclareon.com/sites/default/files/clemens_findei-sen_-_biogas_- _trends_on_the_german_and_international_market.pdf 6. Закон України «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000. № 1391-XIV (ст. 1). 7. Використання золошлакових продуктів і гірничої породи в дорожньому будівництві. Досвід і можливості для України, ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ, 2020 р. 8. Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография. Киев, 2012, 258 с. 9. Переробка відходів в розвинених країнах світу. URL: http://www.biowatt.com.ua/analitika/pererobka-vidhodiv-v- rozvinenih-krayinah-svitu/ 10. Снітинський В.В., Мазурак О.Т., Саницький М.А., Мазурак А.В. Інженерна екологія. – Львів, 2010. – 375 с.