Оцінка інноваційних технологій в будівництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.027
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович доцент Позняк Оксана Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є розроблення cучасних композиційних матеріалів і поглиблення знань про фізико-хімічні основи технології виробництва будівельних виробів спеціального призначення на їх основі, їх експлуатаційних властивостей, довговічності та специфіки використання.
Завдання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахові компетентності: СК01. Здатність інтегрувати знання з інших галузей і спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів, для розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах. СК03. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН1 (РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування). РН2 (РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження). РН3 (РН03. Проводити технічну експертизу проєктів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проєктів і технічної документації завданням на проєктування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва). РН4 (РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії). РН5 (РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації). РН6 (РН09. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її). РН7 (РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва). РН8 (ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень). РН9 (УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур). РН10 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології моделювання інформації у будівельному виробництві • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій • Інформаційно-економічне моделювання в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна розглядає принципи побудови сучасних композиційних матеріалів та властивостей розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Основні положення щодо проектування складів самоущільнювальних, фіброармованих, жаростійких та ніздрюватих бетонів викладені відповідно до діючих нормативних документів. Крім цього, розглядаються питання технології вібропресованих, фіброармованих, безцементних бетонів. Особлива увага відведена питанням довговічності будівельних конструкцій, зокрема корозії цеметного каменю та металу. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із базових дисциплін – «В’яжучі речовини», «Бетони і будівельні розчини, заповнювачі для бетонів», «Матеріали будівельної хімії». Знання і навички, отримані при вивченні дисципліни використовуються студентами при вивченні основних професійних дисциплін «Технологія виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій».
Опис: Вивчення дисципліни передбачає розгляд таких тем: Принципи композиційної побудови та властивості розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Загальні принципи побудови сучасних композиційних матеріалів. Монолітний бетон і залізобетон. Збірний бетон і залізобетон. Технологія вібропресованих бетонів. Технологія високофункціональних бетонів. Технологія самоущільнювального бетону. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія ніздрюватих бетонів. Жаростійкі бетони. Технологія модифікованих будівельних розчинів. Корозія бетону і залізобетону. Види корозії цементного каменю та бетону в рідкому агресивному середовищі.
Методи та критерії оцінювання: Форма семестрового контролю – диференційований залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Успішне виконання і захист курсової роботи - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Бетони і будівельні розчини: Підручник. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. – К.: Основа, 2016. -568 с. 4. Бліхарський З.Я. Залізобетонні конструкції в агресивному середовищі за дії навантаження та їх підсилення. Монографія. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 296 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Оцінка інноваційних технологій в будівництві (курсова робота)

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.029
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович доцент Позняк Оксана Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є розроблення cучасних композиційних матеріалів і поглиблення знань про фізико-хімічні основи технології виробництва будівельних виробів спеціального призначення на їх основі, їх експлуатаційних властивостей, довговічності та специфіки використання.
Завдання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахові компетентності: СК01. Здатність інтегрувати знання з інших галузей і спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів, для розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах. СК03. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН1 (РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування). РН2 (РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження). РН3 (РН03. Проводити технічну експертизу проєктів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проєктів і технічної документації завданням на проєктування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва). РН4 (РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії). РН5 (РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації). РН6 (РН09. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її). РН7 (РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва). РН8 (ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень). РН9 (УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур). РН10 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технології моделювання інформації у будівельному виробництві • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій • Інформаційно-економічне моделювання в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна розглядає принципи побудови сучасних композиційних матеріалів та властивостей розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Основні положення щодо проектування складів самоущільнювальних, фіброармованих, жаростійких та ніздрюватих бетонів викладені відповідно до діючих нормативних документів. Крім цього, розглядаються питання технології вібропресованих, фіброармованих, безцементних бетонів. Особлива увага відведена питанням довговічності будівельних конструкцій, зокрема корозії цеметного каменю та металу. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із базових дисциплін – «В’яжучі речовини», «Бетони і будівельні розчини, заповнювачі для бетонів», «Матеріали будівельної хімії». Знання і навички, отримані при вивченні дисципліни використовуються студентами при вивченні основних професійних дисциплін «Технологія виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій».
Опис: Вивчення дисципліни передбачає розгляд таких тем: Принципи композиційної побудови та властивості розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Загальні принципи побудови сучасних композиційних матеріалів. Монолітний бетон і залізобетон. Збірний бетон і залізобетон. Технологія вібропресованих бетонів. Технологія високофункціональних бетонів. Технологія самоущільнювального бетону. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія ніздрюватих бетонів. Жаростійкі бетони. Технологія модифікованих будівельних розчинів. Корозія бетону і залізобетону. Види корозії цементного каменю та бетону в рідкому агресивному середовищі.
Методи та критерії оцінювання: Форма семестрового контролю – диференційований залік.
Критерії оцінювання результатів навчання: Успішне виконання і захист курсової роботи - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Бетони і будівельні розчини: Підручник. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. – К.: Основа, 2016. -568 с. 4. Бліхарський З.Я. Залізобетонні конструкції в агресивному середовищі за дії навантаження та їх підсилення. Монографія. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 296 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).