Інтелектуальна власність

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор, д.т.н., доцент Шналь Тарас Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є поглиблене вивчення основ інтелектуальної власності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 4. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; ЗК 11. Знання та розуміння предметної області та розуміння фаху; фахові компетентності: ФК 1. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін. ФК 2. Базові знання в галузі будівництва і архітектури, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін.
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни " Інтелектуальна власність" студенти повинні вміти визначати: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти права інтелектуальної власності; - суб'єкти права інтелектуальної власності; - алгоритм правової охорони об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків); - алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань); - алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць); - алгоритм правової охорони об'єктів промислової власності в іноземних державах; - алгоритм правової охорони об'єктів авторського права (творів літератури та місництва); - права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення. - ЗК 5. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел - ЗК 9. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; - ФК 8. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити Основи конституційного права Основи права
Короткий зміст навчальної програми: Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Система інтелектуальної власності. Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності
Опис: Тема 1.1 Поняття інтелектуальної власності Тема 1.2 Еволюція інтелектуальної власності Тема 1.3 Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави Тема 2.1 Об'єкти права інтелектуальної власності Тема 2.2 Суб'єкти права інтелектуальної власності Тема 2.3 Система законодавства України про інтелектуальну власність Тема 2.4 Державна система правової охорони інтелектуальної власності Тема 2.5 Міжнародна система інтелектуальної власності Тема 3.1 Мета і принципи правової охорони Тема 3.2 Охорона прав на об'єкти промислової власності Тема 3.3 Охорона прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності Тема 3.4 Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав Тема 3.5 Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном Тема 4.1 Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар Тема 4.2 Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності Тема 4.3 Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності Тема 4.4 Управління правами інтелектуальної власності Тема 5.1 Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення Тема 5.2 Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності Тема 5.3 Категорії спорів Тема 5.4 Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності Тема 5.5 Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS
Методи та критерії оцінювання: складовими: виконання реферату згідно вимог (15 балів), усний захист реферату (15 балів). Заліковий контроль включає 2 етапи: тестовий контроль у середовищі ВНС (40 балів) та усне опитування (30 балів).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль оцінюється за двома складовими: виконання реферату згідно вимог (15 балів), усний захист реферату (15 балів). Заліковий контроль включає 2 етапи: тестовий контроль у середовищі ВНС (40 балів) та усне опитування (30 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчуктаін. -К,: Форум, 2002. -319 с. 2. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 260 с. 3. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2003. - 140 с. 4. Тофило А. В. Зкспертиза обьектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезньїе модели. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 176 с. 5. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. -296 с. 6. Цьібулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2003. - 184 с. 7. Цьібулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 188 с. 8. Зинов В.Г. Управление интеллекгуальной сооственностью. - М.:Дело, 2003.-512 с. 9. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 64 с. 10. Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. -144 с. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. - К.: Інст. інтел. власн. І права, 2004. - 96 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).