Інформаційно-економічне моделювання в будівництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Мельник Володимир Мирославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни є формування у студентів знань та вмінь основних принципів і підходів до створення інформаційно-економічних моделей об’єктів будівництва на різних етапах життєвого циклу, що забезпечують їх економічну оцінку, оцінку ефективності будівельного виробництва та ефективності діяльності будівельно-монтажних організацій.
Завдання: Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Загальні компетентності ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. Спеціальні фахові компетентності (СК) СК07. Здатність використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми при розв’язанні складних інженерних задач у галузі будівництва та цивільної інженерії. Спеціальні фахові компетентності професійного спрямування (СКП) СКП 1.2. Здатність використовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні засоби та програми при проектуванні виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. СКП 1.4. Здатність визначати кошторисну вартість будівництва шляхом формування кошторисних документів, уміння розраховувати та аналізувати техніко-економічні показники підприємств будівельної індустрії.
Результати навчання: Програмні результати навчання (РН): РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН06. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проєктування та технологічних процесів спорудження будівель та споруд. Програмні результати навчання професійного спрямування (РНС) РНС 1.1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку міського господарства використовуючи відомі та новітні методи; РНС 1.2. Використовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні засоби та програми при проектуванні об’єктів виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Технологія і організація будівництваж кореквізити: Економіка і управління будівництвом
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни "Інформаційно-економічне моделювання у будівництві" передбачає прищеплення студентам знань про можливості сучасних інформаційних технологій в сфері будівельного виробництва, та навиків їх використання для визначення вартості і економічної оцінки об’єктів будівництва, для ефективного планування виробничих процесів та оцінки їх ресурсного забезпечення, управління виробничо-господарською діяльністю будівельних підприємств. Предметом дисципліни є принципи та методи побудови економічних моделей процесів розвитку підприємства на всіх етапах життєвого циклу обєкта, методи оптимізації економічних моделей виробничих процесів, БІМ технології у будівництві.
Опис: Основи інформаційних технологій та системного підходу в проектуванні. Класифікація сучасних інформаційних технологій в проектуванні будівельних об’єктів. Особливості використання програмних продуктів для розрахунку вартості будівельних об’єктів, з врахуванням можливості заміни ресурсів, технології та способів виробництва, формування та оптимізації календарних графіків будівництва. Використання програмних продуктів для побудови інформаційно-економічної моделі на всіх етапах життєвого циклу об’єкту. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Побудова моделі управління ресурсами в виробничо-господарській діяльності будівельних підприємств. Поняття, структура та складові інформаційної моделі будівлі (ВІМ).
Методи та критерії оцінювання: • виконання контрольної роботи, усне опитування (50%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки результатів поточного контролю протягом семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час семестрового контролю. Оцінка поточного контролю студента здійснюється за результатами виконання та захисту контрольних робіт. Форма семестрового контролю – залік.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій/ І.О.Ушакова, Г.О. Плеханова.- Харків: Вид. ХНЕУ, 2009.- 128 с. 2. Libfree.com “Бухоблік та Аудит” Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту - Івахненков С.В. Бібліотека українських підручників. 3. Практикум з управління проектами: навч. Посібник/В.В.Козик, І.Є.Тимчишин, Львів, НУ ЛП, 2012.- 180 с. 4. Інформаційні ресурси: Audit Expert, - Project Expert, АВК, АС-4, MS Project, 1С.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).