Технічний нагляд у будівельному виробництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Пенцак А.Я., к.т.н., доцент Парнета Б.З.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: 1
Завдання: 1
Результати навчання: - Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж. - Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів. - Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. - Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельна техніка Будівельне матеріалознавство Технологія будівельного виробництва Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає вивчення таких розділів: технологія монтажу, будівлі з покриттями нетипових конструкцій; монтаж висотних будівель; висячі покриття мембранні і вантові; ізоляція будівельних конструкцій і споруд; спеціальні види гідроізоляції; тепло- і звукоізоляція конструкцій; забезпечення ізоляцією конструкцій і споруд при будівництві та реконструкції; оздоблювальні роботи в умовах сучасної технології будівництва; сучасні матеріали і технології; виконання тинькувальних робіт; обличкування зовнішніх і внутрішніх поверхонь сучасними матеріалами; оздоблення поверхонь шпалерами і плівками; особливості влаштування рулонних підлог; влаштування похилих підлог.
Опис: 1
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Технічний нагляд. Посібник інженера технічного нагляду. Видано у 2018р 2. Технологія будівельного виробництва: Підручник / За ред. М. Ярмоленка Видання 2-е, доповнене та перероблене. К.: Вища шк., 2005. - 342 с.: іл. 3. Жван В.Д., Помазан М.Д., Жван О.В. Зведення і монтаж будівель і споруд .Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 395 с. 4. Кондращенко О. В. Матеріалознавство: навчальний посібник / Олена Володимирівна Кондращенко. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 182 с. 5. Строительное материаловедение: учебное пособие / В. И. Большаков, Л. И. Дворкин. – Днепропетровск : РВА «Дніпро-VAL, 2004. – 678 с. 6. Карапузов Є.К. Утеплення фасадів: підруч. / Є.К. Карапузов, В.Г. Соха. – К.: Вища освіта, 2007. – 319 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технічний нагляд у будівельному виробництві (курсова робота)

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.023
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н., доцент Пенцак А.Я., к.т.н., доцент Парнета Б.З.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: 1
Завдання: 1
Результати навчання: - Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж. - Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів. - Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій. - Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. - Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельна техніка Будівельне матеріалознавство Технологія будівельного виробництва Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає вивчення таких розділів: технологія монтажу, будівлі з покриттями нетипових конструкцій; монтаж висотних будівель; висячі покриття мембранні і вантові; ізоляція будівельних конструкцій і споруд; спеціальні види гідроізоляції; тепло- і звукоізоляція конструкцій; забезпечення ізоляцією конструкцій і споруд при будівництві та реконструкції; оздоблювальні роботи в умовах сучасної технології будівництва; сучасні матеріали і технології; виконання тинькувальних робіт; обличкування зовнішніх і внутрішніх поверхонь сучасними матеріалами; оздоблення поверхонь шпалерами і плівками; особливості влаштування рулонних підлог; влаштування похилих підлог.
Опис: 1
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%) • підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Технічний нагляд. Посібник інженера технічного нагляду. Видано у 2018р 2. Технологія будівельного виробництва: Підручник / За ред. М. Ярмоленка Видання 2-е, доповнене та перероблене. К.: Вища шк., 2005. - 342 с.: іл. 3. Жван В.Д., Помазан М.Д., Жван О.В. Зведення і монтаж будівель і споруд .Навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 395 с. 4. Кондращенко О. В. Матеріалознавство: навчальний посібник / Олена Володимирівна Кондращенко. – Х. : ХНАМГ, 2007. – 182 с. 5. Строительное материаловедение: учебное пособие / В. И. Большаков, Л. И. Дворкин. – Днепропетровск : РВА «Дніпро-VAL, 2004. – 678 с. 6. Карапузов Є.К. Утеплення фасадів: підруч. / Є.К. Карапузов, В.Г. Соха. – К.: Вища освіта, 2007. – 319 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).