Корозія будівельних матеріалів та виробів

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.E.026
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Доцент Позняк Оксана Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Корозія бетону та способи її усунення. Фізична та хімічна корозія. Види корозії цементного каменю та бетону в рідкому агресивному середовищі. Корозія під час дії вод, які вміщують хімічні речовини та вступають у реакцію з компонентами цементного каменю. (ІІ вид корозії). Корозія бетону ІІІ типу. Характеристика морських вод. Сульфатна та сульфоалюмінатна корозія. Корозія металу в бетоні. Види руйнування арматури в бетоні. Захист арматури в бетоні від корозії. Захист будівельних виробів від корозії. Основні заходи боротьби з корозією бетонних і залізобетонних виробів. Застосування спеціальних цементів для одержання стійких до корозії виробів. Застосування захисних покрить: ситалових, керамічних, лакофарбових, із використанням мастик, полімерних, на основі покрить із застосуванням хімічно–стійких бетонів і торкет–розчинів.
Завдання: Корозія бетону та способи її усунення. Фізична та хімічна корозія. Види корозії цементного каменю та бетону в рідкому агресивному середовищі. Корозія під час дії вод, які вміщують хімічні речовини та вступають у реакцію з компонентами цементного каменю. (ІІ вид корозії). Корозія бетону ІІІ типу. Характеристика морських вод. Сульфатна та сульфоалюмінатна корозія. Корозія металу в бетоні. Види руйнування арматури в бетоні. Захист арматури в бетоні від корозії. Захист будівельних виробів від корозії. Основні заходи боротьби з корозією бетонних і залізобетонних виробів. Застосування спеціальних цементів для одержання стійких до корозії виробів. Застосування захисних покрить: ситалових, керамічних, лакофарбових, із використанням мастик, полімерних, на основі покрить із застосуванням хімічно–стійких бетонів і торкет–розчинів.
Результати навчання: • здобути адекватні знання та розуміння, що відносяться до спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності; • системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій • Інформаційно-економічне моделювання в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Корозія бетону та способи її усунення. Фізична та хімічна корозія. Види корозії цементного каменю та бетону в рідкому агресивному середовищі. Корозія під час дії вод, які вміщують хімічні речовини та вступають у реакцію з компонентами цементного каменю. (ІІ вид корозії). Корозія бетону ІІІ типу. Характеристика морських вод. Сульфатна та сульфоалюмінатна корозія. Корозія металу в бетоні. Види руйнування арматури в бетоні. Захист арматури в бетоні від корозії. Захист будівельних виробів від корозії. Основні заходи боротьби з корозією бетонних і залізобетонних виробів. Застосування спеціальних цементів для одержання стійких до корозії виробів. Застосування захисних покрить: ситалових, керамічних, лакофарбових, із використанням мастик, полімерних, на основі покрить із застосуванням хімічно–стійких бетонів і торкет–розчинів.
Опис: Корозія бетону та способи її усунення. Фізична та хімічна корозія. Види корозії цементного каменю та бетону в рідкому агресивному середовищі. Корозія під час дії вод, які вміщують хімічні речовини та вступають у реакцію з компонентами цементного каменю. (ІІ вид корозії). Корозія бетону ІІІ типу. Характеристика морських вод. Сульфатна та сульфоалюмінатна корозія. Корозія металу в бетоні. Види руйнування арматури в бетоні. Захист арматури в бетоні від корозії. Захист будівельних виробів від корозії. Основні заходи боротьби з корозією бетонних і залізобетонних виробів. Застосування спеціальних цементів для одержання стійких до корозії виробів. Застосування захисних покрить: ситалових, керамічних, лакофарбових, із використанням мастик, полімерних, на основі покрить із застосуванням хімічно–стійких бетонів і торкет–розчинів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини / Гоц В.І. – К.: ТОВ УВПК, 2003. – 472 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).