Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н.,професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів з методами і обладнанням для дослідження різних аспектів дійсної роботи елементів будівельних матеріалів, конструкцій, а також інженерних мереж та будівель і споруд в цілому
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії; Загальна компетентність: ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні Спеціальні фахові компетентності: СК 02. Здатність до критичного осмислення сучасних проблем у галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язання складних задач професійної діяльності. СК 08. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументації до фахівців і нефахівців будівельної галузі.
Результати навчання: РН01. Проектувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з метою забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження. РН05. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва. РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва. РН11. Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка та управління будівництвом ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення дисципліни студенти ознайомляться з особливостями проведення наукової діяльності, з методами і обладнанням для дослідження різних аспектів реальної роботи елементів будівель та споруд, а також сучасних будівельних матеріалів і виробів. Студенти отримають практичні навички з пошуку необхідної наукової та нормативної літератури, проведення наукових досліджень на прикладі визначення окремих показників будівельних матеріалів, основ та елементів будівель та споруд.
Опис: Наукові дослідження – форма розвитку науки. Мета науки, принципи і наукові закони. Мета і тема наукового дослідження Методологія та методи наукових досліджень. Наукова гіпотеза, вимоги до сучасних гіпотез. Методи наукового дослідження. Структура наукових досліджень. Науковий аналіз у дослідженні. Способи наукового аналізу. Фактори, що впливають на наукові дослідження. Ефективність наукових досліджень. Методи експериментальних досліджень. Ефективність наукових досліджень та їх критерії. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Носії інформації. Пошук літератури та бібліографії в інтернеті. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Вимоги до магістерської роботи та основні етапи її виконання. Поняття дійсної роботи і властивостей будівельних конструкцій. Характеристика напрямків наукових досліджень у галузі «Будівельні конструкції і споруди». Бібліографічний огляд. Теоретичні і експериментальні методи у галузі дослідження дійсної роботи будівельних конструкцій і споруд. Дослідження напружено-деформованого стану (НДС) будівельних конструкцій. Вимірювання параметрів переміщень елементів будівельних конструкцій і споруд при дії навантажень. Дослідження напружено-деформованого стану будівельних конструкцій методами тензометрії. Тензометричні методи дослідження НДС: тензометрія струнними датчиками; метод крихких покрить; метод гальванічних покрить; метод фотопружності; інтерференційний; фотометричний метод (гомо-кореляція); рентгенівський метод. Методи і засоби прикладання навантажень при експериментальних дослідженнях дійсної роботи будівельних конструкцій. Забезпечення достовірності експериментальних досліджень НДС будівельних конструкцій. Сталий розвиток у будівництві. Наукові аспекти одержання низькоемісійних цементів. Сучасна стратегія управління відходами. Основні завдання для вирішення проблеми утилізації відходів. Сучасні тенденції впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво. Нанотехнології в будівництві. Використання модифікаторів у технології збірного та монолітного будівництва. Високофункціональні бетони як конструкційні матеріали нового покоління в будівництві. Підвищення експлуатаційних властивостей бетонів в агресивних корозійних середовищах. Підвищення довговічності цегляних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка поточного контролю студента здійснюється за результатом успішного виконання та захисту лабораторних робіт. Форма семестрового контролю – екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - 30 б. Екзаменаційний контроль - 70 б.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2795 2. ДСТУ EN 206:2018 Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності (EN 206:2013 + A1:2016, IDT)/ 3. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. К. : Мінрегіон України, 2016. 53 с. 4. Болотских О., Ройтер Г.-Г. Циммер У.-П. Европейские методы физико-механических испытаний бетона. Харків : Торнадо, 2017. 200 с. 5. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Наномодифицированные цементные бетоны. М. : Изд-во АСВ, 2017. 198 с. 6. Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Г. С. Іващишин, Б. Г. Русин. Будівельні матеріали та вироби. 2017. № 5-6. С. 24–27. 7. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони / Л. Й. Дворкін, Є. М. Бабич, В. В. Житковський та ін. Рівне : НУВГП. 2017. 331 с. 8. Zementherstellung-Charakterisierung, VDZ, 2016.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна професор Саницький Мирослав Андрійович професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Ознайомлення студентів з методами і обладнанням для дослідження різних аспектів дійсної роботи елементів будівельних матеріалів, конструкцій, а також інженерних мереж та будівель і споруд в цілому.
Завдання: Загальні компетентності: 1. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 3. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 4. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Результати навчання: Результати навчання: 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності. 2. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії. 3. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. 4. Збір, інтерпретація та застосування даних. 5. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. 6. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 7. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 8. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. 9. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи планування та обробки експериментів • Автоматизований розрахунок будівельних конструкцій програмним комплексом Femap • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів, конференцій
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Опис: 1.Поняття дійсної роботи і властивостей будівельних конструкцій. Характеристика напрямків наукових досліджень у галузі «Будівельні конструкції і споруди». Бібліографічний огляд. 2.Теоретичні і експериментальні методи у галузі дослідження дійсної роботи будівельних конструкцій і споруд. 3.Дослідження напружено-деформованого стану (НДС) будівельних конструкцій. Вимірювання параметрів переміщень елементів будівельних конструкцій і споруд при дії навантажень. 4.Дослідження напружено-деформованого стану будівельних конструкцій методами тензометрії: тензометрія струнними датчиками; метод крихких покрить; метод гальванічних покрить; метод фотопружності; інтерференційний; фотометричний метод (гомо-кореляція); рентгенівський метод. 5.Методи і засоби прикладання навантажень при експериментальних дослідженнях дійсної роботи будівельних конструкцій. 6.Забезпечення достовірності експериментальних досліджень НДС будівельних конструкцій. 7.Методи дефектоскопії при дослідженнях будівельних конструкцій: методи проникаючих середовищ; акустичні методи; електромагнітні методи; радіаційні методи; інфрачервона дефектоскопія.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль - 30 балів. • Контрольний захід - екзамен - 70 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль оцінюється за двома складовими: результати усного опитування або виконання реферату згідно вимог (15 балів), усний захист практичних завдань (15 балів). Екзаменаційний контроль включає 2 етапи: письмову компоненту (30 балів) та усну компоненту (40 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010 – 352 с. 2.Цехмістрова Г.С. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / Київ: ВидавничийДім «Слово», 2003.- 240 c.. 3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.010
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерні мережі та споруди Інтелектуальна власність Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль — 30 балів (звіти з лабораторних робіт, тестові завдання). Підсумковий контроль (екзамен) — 70 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Наукові дослідження в будівництві" (http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=2795). 2.Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніка, 2018. - 92 с. 3. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.