Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Код дисципліни: 7.192.04.O.019
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: Керівник магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук, сучасні моделі, методи та програмні засоби підтримки прийняття рішень для розв’язання складних задач будівництва та цивільної інженерії; - брати участь у наукових дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва; - презентувати результати власної роботи та аргументувати свою позицію з професійних питань, фахівцям і нефахівцям, вільно спілкуючись державною та іноземною мовою; - мати поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач в галузі будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації); - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. - збір, інтерпретація та застосування даних; - спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово; - управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами; - спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; - формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; - організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; - здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Реконструкція та ремонт будівель та споруд - Економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві - Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд. - Сучасні технології енергоефективних будівель і споруд - Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій - Виробнича практика - Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Обґрунтування теми та мети магістерської кваліфікаційної роботи. Характеристика вихідних даних (ситуаійна схема забудови, дослідження ділянки будівнитва). Технологія та організація будівнитва. Розрахунок конструктивних рішень. Технологічні розрахунки, вибір організаційно-технологічної схеми. Охорона праці. Економічна частина. Висновки. Список використаної літератури. Додатки (презентація). Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проєктної задачі в сфері будівництва та/або цивільної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.
Методи та критерії оцінювання: Публічний захист перед Екзаменаційною комісією – усна форма (100 балів).
Рекомендована література: 1. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 2. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 3. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 4. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 5. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).