Інженерні мережі та споруди

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.002
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Гнатів Р.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. РН 2. Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; РН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; РН 4. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. РН 5. Поглиблення знання в спеціалізації «Водопостачання та водовідведення»: проектування, будівництво та експлуатація систем водопостачання та водовідведення; систем дощового водовідведення; водовідвідних очисних споруд; РН 6. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів в спеціалізації ВВ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; РН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; РН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації 192.8 «Водопостачання та водовідведення», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. РНПС 1.1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем ВВ, використовуючи відомі методи; РНПС 1.2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах ВВ; РНПС 1.3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; РНПС 1.4. Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації ВВ; РНПС 1.5. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти, які є елементами систем ВВ; РНПС 1.6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Технічна механіка рідин і газів; - Гідравліка, гідрологія, гідрометрія; - Водопровідні мережі та споруди; - Гідротехнічні споруди. Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Аналітичні методи дослідження природних вод; - Керування поверхневим стоком; - Водопостачання та водовідведення промислових підприємств; - Природоохоронні споруди.
Короткий зміст навчальної програми: ема 1. Водопровідні, каналізаційні, теплові, газові та електричні мережі і кабелі. Особливості розміщення і способи прокладання міських інженерних мереж на території населених пунктів. Міські інженерні мережі і їх роль та місце в містобудуванні і забудові населених міст. Класифікація міських інженерних мереж. Тема 2. Водопровідна мережа як основний елемент системи водопостачання. Системи водопостачання. Споживачі води та визначення розрахункових витрат. Типи водопровідних мереж. Трасування мережі і основи проектування Тема 3. Арматура і споруди на водопровідних мережах. Різновиди арматури на водопровідних мережах та її призначення Тема 4. Системи водовідведення. Трасування мереж водовідведення. Визначення розрахункових витрат стічних вод. Влаштування мереж водовідведення. Матеріал труб та засоби їх з’єднання. Глибина закладання. Тема 5. Споруди на мережах водовідведення. Влаштування оглядових колодязів, їх класифікація. Тема 6. Розміщення підземних мереж на території населених пунктів. Горизонтальне та вертикальне зонування. Тема 7. Відкриті та закриті засоби прокладання мереж. Розподільна та сумісна прокладка мереж в одній траншеї. Тема 8. Прокладання мереж у спільних колекторах. Безтраншейні методи прокладання мереж. Перетинання трубопроводів з перешкодами.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК): 70. Виконання лабораторних робіт: 15. Виконання контрольної роботи: 15. Разом за дисципліну: 100.
Рекомендована література: Базова 1. Деркач І.Л. Міські інженерні мережі: Навч. посібник.- Харків:ХНАМГ, 2006.-97с. 2. Музалевская Г.Н Инженерные сети городов и населенных пунктов: Уч. Пос. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 148с. 3. Айрапетян Т.С. Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі».- Харків: ХНАМГ, 2008. –54с. 4. Алексеев М.И., Дмитриев В.Д. и др. Городские инженерные сети и коллекторы.- Л.:Стройиздат, 1990.- 384с. 5. Ткачук О.А. Міські інженерні мережі: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2015. 412с. 6. Дмитриев А.В. Городские инженерные сети.- М.:Стройиздат,1988. Допоміжна 1. Абрамов Н.Н. Водоснабжение.-М.:Стройиздат, 1982 2. Яковлев С.В. и др. Канализация.-М.:Стройиздат, 1975 3. Проектування мереж водовідведення стічних вод міста: Навч. Посібник/ С.М.Епоян, І.В.Корінько та інші.- Харків:Каравела, 2004.- 124с 4. Шульга М.О., Бережнов И.О. Енергопостачання міст. – К.: ІСДО, 1993.-228с. 5. Бережнов И.О, Шульга М.О. Улаштування і експлуатація теплових і газових мереж. – К.: НМК ВО, 1992.- 124с. 6. ДБН Д.2.2-22-99.Сборник 22.Водопровод – наружные сети и сооружения. 7. ДБН Д.2.2-23-99.Сборник 23 Канализация – наружные сети и сооружения. 8. ДБН В.2.5-23-2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. К.: Держбуд України, 2010. 104с. 9. ДСТУ-Н Б В.2.5.-68:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, 2012. 68 с.

Інженерні мережі та споруди

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.003
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: канд. техн. наук, доцент Гулай Богдан Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання відповідно до освітньої програми, методи навчання і викладання, методи оцінювання досягнення результатів навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: • вимоги державних будівельних норм (ДБН) з нормування проектування будівництва та експлуатації інженерних мереж систем теплогазопостачання та вентиляції приміщень будинків і споруд, вулиць та міст; • чітко розуміти місце і роль сучасних інженерних мереж систем теплогазопостачання та вентиляції приміщень будинків і споруд, вулиць та міст; • конструктивні особливості сучасних інженерних мереж систем теплогазопостачання та вентиляції приміщень будинків і споруд, вулиць та міст; • основним принципам та правилам інженерного обладнання території; • проектуванню раціональних схем тепло- та газопостачання; • вибору економічних засобів трасування та спільного прокладання інженерних систем з врахуванням вимог до архітектурно-планувальних розв?язків та норм охорони навколишнього середовища. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ПРН 4. Поглиблення знання в спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»: проектування систем опалення, проектування систем теплопостачання, проектування систем газопостачання, проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання, нетрадиційні джерела енергії, промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів. ПРН 6. Знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін. ПРН 7. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ. ПРН 10. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. ПРНС 4. Здатність здійснювати постановку задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в будівництві Проектування систем газопостачання Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання Проектування систем опалення Спецкурс з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Історичний огляд та сучасний стан розвитку інженерного обладнання населених місць. Інженерне обладнання населених місць. Загальні відомості про комплекс інженерних споруд та комунікацій сучасного міста. Основні принципи та нормативи інженерного обладнання територій. Загальна система розташування підземних та наземних інженерних мереж. Теплопостачання: • Системи теплопостачання населених місць та їх оcновні елементи. Джерела теплопостачання та їх розташування в містах. • Класифікація теплових мереж; засоби їх прокладання та трасування в населених пунктах. • Техніко-економічні показники спорудження та експлуатації систем теплопостачання. Газопостачання. • Споживачі газу в містах. Системи газопостачання та їх основні елементи. Вплив планування забудови міста на вибір системи газопостачання. • Розташування газорегулювальних станцій та пунктів в містах. Трасування газових мереж. • Захист сталевих газопроводів від корозії. Постачання зрідженими вуглеводневими газами. Комплексне розташування інженерних мереж в містах: • Загальні принципи комплексності інженерного обладнання міст. • Роздільне та спільне прокладання підземних мереж. Поперечний та повздов-жний переріз трас інженерних мереж. • Особливості прокладання інженерних комунікацій в районах старої та нової забудови. • Прокладання інженерних мереж при перетині транспортних комунікацій. Загальні принципи технічної експлуатації інженерних мереж: - Служби технічної експлуатації інженерного забезпечування міст. • Заходи по технічному обслуговуванню інженерного обладнання міст. • Ремонтні та реконструкційні заходи в інженерних мережах населених місць.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20 балів - лабораторні роботи, 20 балів - розрахунково-графічна робота), екзамен (письмова компонента - 50 балів, усна компонента - 10 балів)
Рекомендована література: 1. Міські інженерні мережі та споруди. Шадура В. О. Міські інженерні мережі та споруди : навч. посіб. / В. О. Шадура, С. Ю. Мартинов, В. О. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2010. - 102 с. : іл. 2. Міські інженерні мережі та споруди / А.М. Тугай, В.О. Орлов, В.О.Шадура та інш.-К.КНУБА, 2016.-288с. 3. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92.-К:1992, 68с. 4. Деркач І.Л. Міські інженерні мережі. Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. -97 с.