Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс)

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст. викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі дорожнього будівництва та цивільної інженерії, зокрема, транспортної інфраструктури, використання нетрадиційних та вторинних матеріалів). РН3 (ПРН 3. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством.). РН4 (ПРН 6. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.). РН5 (ПРН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів). РН6 (ПРН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації АДА, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності). РН7 (ПРНПС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для формулювання та вирішення завдань розвитку автомобільних доріг і аеродромів, дорожніх та аеродромних покрить, реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них, використовуючи відомі методи.).). РН8 (ПРНПС 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них). РН9 (ПРНПС 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів та організації дорожнього руху). РН10 (ПРНПС 7. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань в галузі сучасних технологій будівництва автомобільних доріг та аеродромів з урахуванням суспільних, державних та виробничих інтересів.). РН11 (ПРНПС 8. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН12 (ПРНПС 13. Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в сучасних технологіях будівництва автомобільних доріг та аеродромів, робити відповідні висновки.). РН13 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.). РН14 (АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення). РН15 (АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики). РН16 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів. • Дорожні машини та обладнання. • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг • Планування, управління та організація дорожнього будівництва. • Дорожні та аеродромні покриття.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи спорудження земполотна. Різання та ущільнення грунтів. Спорудження земполотна в особливих умовах: на болотах, в скельних грунтах, засобами гідромеханізації, в районах сипучих пісків і вічної мерзлоти, на засолених грунтах. Технологія будівництва асфальтобетонних покриттів з гарячих, теплих і холодних сумішей. Контроль якості робіт. Особливості будівництва дорожніх покриттів при об’ємних температурах. Емульсійні технології дорожнього будівництва. Будівництво монолітних і збірних дорожніх покриттів. Технологія будівництва бруківок. Класифікація бруківок. Технологія робіт при влаштуванні бруківок з булижного каменю, грубоколотої шашки і мозіїчних мостових.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово–усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Савенко В.Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг: навч. посіб. /В.Я. Савенко, О.С. Славінська, О.Ю. Усиченко. – К.: НТУ, 2013. – 220 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво". 3. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 "Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування". 4. ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів". 5. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2792.

Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів (спецкурс) (курсовий проект)

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст. викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні технологічні прийоми при спорудженні земполотна в складних гідрогеологічних умовах і при будівництві дорожніх одягів капітального типу в різних кліматичних умовах; • вміти виконувати розмічувальні роботи при спорудженні земполотна і будівництві дорожніх одягів; • вміти підраховувати обєми дорожньо-будівельних матеріалів; • вміти підбирати спеціалізовані механізовані загони для виконання дорожньо-будівельних робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів. • Дорожні машини та обладнання. • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг • Планування, управління та організація дорожнього будівництва. • Дорожні та аеродромні покриття.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування поздовжнього профілю автомобільної дороги. Розробка графіку об’ємів і розподіл земляних мас. Побудова кривої об’ємів. Вибір машин і механізмів для будівництва дорожнього одягу. Технологічна карта будівництва дорожнього одягу з погодинними графіками роботи машин. Зміст пояснювальної записки. 1. Вступ. 2. Геофізичні умови району будівництва. 3. Технологія спорудження земполотна (підготовчі роботи, розрахунок коефіцієнта відносного ущільнення, розподіл земмас, крива об’ємів). 4. Контроль якості спорудження земполотна. 5. Технологія будівництва дорожнього одягу (основні дорожньо-будівельні матеріали і вимоги до них, розрахунок витрат матеріалів, вибір машин і механізмів, послідовність і правила виконання робіт). 6. Підбір складу спеціалізованого загону. 7. Контроль якості будівництва дорожнього одягу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1. Савенко В.Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг: навч. посіб. /В.Я. Савенко, О.С. Славінська, О.Ю. Усиченко. – К.: НТУ, 2013. – 220 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво". 3. ГБН В.2.3-37641918-559:2019 "Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування". 4. ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів". 5. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2792.