Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.001
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Собко Юрій Мирославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 4. Поглиблення знань спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми»: проектування та вишукування автомобільних доріг; проектування вулично-дорожньої мережі населених пунктів; проектування аеродромів; проектування об’єктів виробничої бази; сучасні дорожньо-будівельні матеріали і технології. РН3 (ПРН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуа-тації автомобільних доріг і аеродромів.). РН4 (ПРН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації АДА, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності). РН5 (ПРНC 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них). РН6 (ПРНC 5. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції в дорожній галузі, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти). РН7 (ПРНC 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів та організації дорожнього руху). РН8 (ПРНC 8 Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН9 (ПРНC 9. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення.). РН10 (АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики). РН11 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геологія. • Комп'ютерні технології в транспортному будівництві. • Дорожньо-будівельні матеріали. • Механіка грунтів. • Гідравліка, гідрологія та гідрометрія. • Інженерна геодезія.
Короткий зміст навчальної програми: Базові положення про автоматизоване проектування автомобільних доріг. Методи автоматизованого проектування плану, поздовжнього профілю, земполотна, дорожніх одягів, штучних споруд, транспортних розв’язок; методи оцінювання проектних рішень.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Дороги 1.7. Руководство пользователя для начинающих. Кредо-Диалог, Минск. 2016. 2. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2015. – К., 2016. – 115 с. 3. Мовчан М.І., Собко Ю.М. Проектування автомобільних доріг. – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 113. 4. Філіппов В.В. Автоматизоване проектування автомобільних доріг: Навч. посібник. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 288 с.

Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів (курсовий проект)

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: доцент Собко Юрій Мирославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 4. Поглиблення знань спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми»: проектування та вишукування автомобільних доріг; проектування вулично-дорожньої мережі населених пунктів; проектування аеродромів; проектування об’єктів виробничої бази; сучасні дорожньо-будівельні матеріали і технології. РН3 (ПРН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуа-тації автомобільних доріг і аеродромів.). РН4 (ПРН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації АДА, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності). РН5 (ПРНC 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них). РН6 (ПРНC 5. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції в дорожній галузі, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти). РН7 (ПРНC 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів та організації дорожнього руху). РН8 (ПРНC 8 Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН9 (ПРНC 9. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення.). РН10 (АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики). РН11 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геологія. • Комп'ютерні технології в транспортному будівництві. • Дорожньо-будівельні матеріали. • Механіка грунтів. • Гідравліка, гідрологія та гідрометрія. • Інженерна геодезія.
Короткий зміст навчальної програми: План варіантів траси на карті в горизонталях. Поздовжній профіль основного варіанту в масштабах: горизонтальний 1:5000, вертикальний 1:500, масштаб грунтів 1:50. Робочі поперечні профілі в масштабі 1:100. Зміст пояснювальної записки. 1. Характеристика природних умов району проектування. 2. Технічні нормативи на проектування дороги заданої категорії згідно ДБН В.2.3-4-2015. 3. Відомість прямих, кругових і перехідних кривих для усіх варіантів траси з перевірками. 4. Опис варіантів траси, порівняння і вибір основного. 5. Визначення керівної робочої відмітки. 6. Опис поздовжнього профілю основного варіанту. 7. Опис поперечних профілів земляного полотна. 8. Розрахунок об’ємів земляних робіт.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Дороги 1.7. Руководство пользователя для начинающих. Кредо-Диалог, Минск. 2016. 2. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2015. – К., 2016. – 115 с. 3. Мовчан М.І., Собко Ю.М. Проектування автомобільних доріг. – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 113.