Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Х.С., доцент Сідун Ю.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 4. Поглиблення знань спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми»: проектування та вишукування автомобільних доріг; проектування вулично-дорожньої мережі населених пунктів; проектування аеродромів; проектування об’єктів виробничої бази; сучасні дорожньо-будівельні матеріали і технології). РН3 (ПРН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів). РН4 (ПРНПС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для формулювання та вирішення завдань розвитку автомобільних доріг і аеродромів, дорожніх та аеродромних покрить, реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них, використовуючи відомі методи). РН5 (ПРНПС 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них). РН6 (ПРНПС 7. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань в галузі сучасних технологій будівництва автомобільних доріг та аеродромів з урахуванням суспільних, державних та виробничих інтересів). РН7 (ПРНПС 8. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН8 (КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність). РН9 (АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення). РН10 (АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань). РН11 (АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики). РН12 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів Будівельне матеріалознавство Реконструкція автомобільних доріг і штучних споруд на них Дорожні та аеродромні покриття Планування, управління та організація дорожньо-будівельного виробництва Наукові дослідження в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Модифікація бітумів і бітумні емульсії. Литі емульсійно-мінеральні суміші. Тонкошарові покриття. Щебенево-мастиковий асфальтобетон. Геосинтетичні матеріали в дорожньому будівництві. Технології ресайклінгу дорожніх одягів. Сучасні технології ремонту асфальтобетонних покриттів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, лабораторні роботи (30%) • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Рунова Р.Ф., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Носовський Ю.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с. 2. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 3. Солодкий С. Й., Толмачов С. М. Бетонні дорожні та аеродромні покриття. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 132 с. 4. Солодкий С. Й. Дорожні одяги. Навчальний посібник. Друге видання, зі змінами та доповненнями. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 220 с.