Технології утилізації відходів у будівництві

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.M.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством; ПРНС 4. Володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів; ПРНС 9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; АіВ2 Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в будівництві. Енергоощадні технології в будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Концепція сталого розвитку. Сучасна стратегія управління відходами. Основні завдання для вирішення проблеми утилізації відходів в Україні. Класифікація відходів комунального господарства. Небезпечні відходи. Основні положення системи управління відходами. Роздільне збирання побутових відходів. Показники властивостей відходів. Норми утворення твердих побутових відходів. Шляхи регенерації комунальних відходів. Полігони твердих побутових відходів. Біогаз полігонів побутових відходів. Системи збирання біогазу. Використання біогазу в когенераційних установках. Загальна характеристика міських стічних вод. Методи очищення стічних вод. Переробка та утилізація осадів стічних вод. Термічна утилізація твердих побутових відходів. Сміттєспалювальні заводи. Альтернативні види палива в цементній промисловості. Утилізація відходів паливно-енергетичної промисловості. Характеристика шлаків і зол ТЕС. Перспективи використання відходів у виробництві будівельних матеріалів.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, диференційований залік).
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5611 2. Закон України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242), поточна редакція від 16.10.2020, підстава - 124-IX. 3. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. Міністерство розвитку громад та територій України. 4. Офіційний сайт Енергетика України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/index.php/2019/09/musornyiy-gaz/ 5. Findeisen C. Biogas – trends on the German and the international market / German Biogas Association. 2019. URL: https://www.eclareon.com/sites/default/files/clemens_findei-sen_-_biogas_- _trends_on_the_german_and_international_market.pdf 6. Закон України «Про альтернативні види палива» від 14 січня 2000 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000. № 1391-XIV (ст. 1). 7. Використання золошлакових продуктів і гірничої породи в дорожньому будівництві. Досвід і можливості для України, ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ, 2020 р. 8. Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография. Киев, 2012, 258 с. 9. Переробка відходів в розвинених країнах світу. URL: http://www.biowatt.com.ua/analitika/pererobka-vidhodiv-v- rozvinenih-krayinah-svitu/ 10. Снітинський В.В., Мазурак О.Т., Саницький М.А., Мазурак А.В. Інженерна екологія. – Львів, 2010. – 375 с. 11. Rosik-Dulewska C. Podstawy gospodarski odpadami. – Warzawa: PWN, 2007. – 342s. 12. Kucowski J. Energetyka a ochrona srodowiska / J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004. - Wyd. 4. – 484 s.