Інтелектуальна власність

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор, д.т.н., доцент Шналь Тарас Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни " Інтелектуальна власність" студенти повинні вміти визначати: - основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності; - складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності; - складові системи інтелектуальної власності в Україні; - інтелектуальну власність в нормах загального законодавства України; - об'єкти права інтелектуальної власності; - суб'єкти права інтелектуальної власності; - алгоритм правової охорони об'єктів патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків); - алгоритм правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань); - алгоритм правової охорони нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, комерційних таємниць); - алгоритм правової охорони об'єктів промислової власності в іноземних державах; - алгоритм правової охорони об'єктів авторського права (творів літератури та місництва); - права та обов'язки власників охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності; - вартість права на об'єкти інтелектуальної власності; - факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності; - процедуру захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення. - ЗК 5. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел - ЗК 9. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; - ФК 8. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити Основи конституційного права Основи права
Короткий зміст навчальної програми: Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Система інтелектуальної власності. Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності
Методи та критерії оцінювання: складовими: виконання реферату згідно вимог (15 балів), усний захист реферату (15 балів). Заліковий контроль включає 2 етапи: тестовий контроль у середовищі ВНС (40 балів) та усне опитування (30 балів).
Рекомендована література: 1. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчуктаін. -К,: Форум, 2002. -319 с. 2. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 260 с. 3. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2003. - 140 с. 4. Тофило А. В. Зкспертиза обьектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезньїе модели. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 176 с. 5. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. -296 с. 6. Цьібулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2003. - 184 с. 7. Цьібулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 188 с. 8. Зинов В.Г. Управление интеллекгуальной сооственностью. - М.:Дело, 2003.-512 с. 9. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. - 64 с. 10. Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності. - К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. -144 с. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. - К.: Інст. інтел. власн. І права, 2004. - 96 с.