Організація дорожнього руху

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.034
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: К.т.н., асистент Гуняк О.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - володіти знаннями нормативно-правової бази ОДР та використовувати їх для прийняття рішень щодо безпеки та регулювання дорожнього руху; - володіти знаннями щодо основних видів конфліктних точок, принципових схем організації дорожнього руху та заходів підвищення безпеки за допомогою ОДР; - визначати рівень безпеки на ділянці дороги та перехресті, приймати рішення щодо шляхів її підвищення; - вміти визначати інтенсивність транспортного потоку та рівень завантаження дороги рухом; - визначати пропускну здатність ділянки дороги, перехрестя та мінімально необхідне число смуг на підходах до перехрестя; - аналізувати конфліктні точки та розробляти схеми організації руху; - розраховувати режими роботи світлофорної сигналізації та оцінювати затримки руху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерне облаштування доріг і будівництво та експлуатація інженерних мереж; міський транспорт, міські вулиці та дороги; проектування автомобільних доріг; транспорт і шляхи сполучення.
Короткий зміст навчальної програми: Нормативні документи і діяльність організацій в галузі організації дорожнього руху. Система «Дорожні умови – транспортні потоки» – основа управління дорожнім рухом. Транспортні дослідження. Характеристики транспортного потоку. Основна діаграма ТП. Пропускна здатність ВДМ. Технічні засоби організації дорожнього руху. Заходи щодо організації і регулювання дорожнього руху.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1. Дзюбинська О.В., Смаль М.В. Організація дорожнього руху: навчальний посібник – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – 392 с. 2. Дмитриченко М.Ф. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. / Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. ІV: Організація дорожнього руху / М.Ф. Дмитриченко, Е.В. Гаврилов, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник В.П. Поліщук. К.: Знання України, 2006 р.- 504 с. 3. Поліщук В.П. Організація та регулювання дорожнього руху: підручник / В. П. Поліщук; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. — К., 2014. — 467 с. 4. Лобашов О. О. Практикум з дисципліни “Організація дорожнього руху”: навч. посіб. ? О. О. Лобашов., О. В. Прасоленко. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 221 с.