Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об'єктів на них

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.030
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст. викладач Балабух Ярослав Анрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРНПС 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них.). РН3 (ПРНПС 9. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення.).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вишукування та проектування автомобільних доріг і проектування міських вулиць, частина 1. • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг. • Інженерне облаштування доріг і будівництво та експлуатація інженерних мереж, чатсина 1.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття про реконструкцію дороги. Характер робіт, що виконуються при реконструкції доріг. Зміна умов руху при зростанні інтенсивності руху. Зниження безпеки при зростанні інтенсивності руху. Вибір розрахункової швидкості руху на дорогах, які реконструюють. Виправлення траси дороги в плані. Розширення земляного полотна при реконструкції доріг. Забезпечення видимості напрямку дороги для водіїв. Криві в плані. Перебудова земляного полотна при реконструкції автомобільних доріг. Перебудова дорожніх одягів при реконструкції автомобільных доріг.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на лабораторних роботах і практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово–усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Спорудження земляного полотна: Методичні вказівки до курсового проекту для студентів-магістрів. /Уклад. Думич І.Ю., Мовчан М.І. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. - 31 с 2. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. ДБН В.2.-2015 3. Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг: ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016-[Чинний від 01.01.2017 р.]- К:Мінрегіонбуд України ,2016 -27с. 4. Довідник №1 розрахункових характеристик грунтів, матеріалів покриттів і основ дорожніх одягів та навантажень від транспортних засобів. Київ 2017 5.Посібник № 1до ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги.Дорожній одяг нежорсткий.Проектування. Київ 2019 6.ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях Основні вимоги- Київ 2014

Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об'єктів на них (курсова робота)

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.032
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст. викладач Балабух Ярослав Анрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ? знати теоретичні проблеми реконструкції, особливості вишукувальних і діагностичних робіт при реконструкції, методи реконструкції доріг в плані і профілі, перебудови земляного полотна і дорожніх одягів при реконструкції, особливості організації робіт при реконструкції, спеціальну технічну термінологію; ? вміти проводити обстеження дорожніх одягів; ? вміти проводити вимірювання інтенсивності руху автомобілів на дорозі; ? вміти вивчати траєкторії руху на кривих з малими радіусами; ? вміти проводити польові роботи на вишукуваннях для реконструкції доріг; ? вміти розробляти технологічні схеми поширення земляного полотна різними машинами і механізмами при реконструкції автомобільних доріг; ? вміти розробляти технологічні схеми реконструкції дорожніх одягів різних конструкцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вишукування та проектування автомобільних доріг і проектування міських вулиць, частина 1. • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг. • Інженерне облаштування доріг і будівництво та експлуатація інженерних мереж, чатсина 1.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування плану, поздовжнього та поперечного профілів. Схеми пропуску транзитного автотранспорту з розстановкою дорожніх знаків та огороджень. Конструювання дорожнього одягу. Вибір машин і механізмів. Підрахунок об’ємів робіт. Технологічна схема реконструкції земляного полотна або дорожнього одягу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (20%); • підсумковий контроль (80%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1. Спорудження земляного полотна: Методичні вказівки до курсового проекту для студентів-магістрів. /Уклад. Думич І.Ю., Мовчан М.І. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. - 31 с 2. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. ДБН В.2.-2015 3. Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг: ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016-[Чинний від 01.01.2017 р.]- К:Мінрегіонбуд України ,2016 -27с. 4. Довідник №1 розрахункових характеристик грунтів, матеріалів покриттів і основ дорожніх одягів та навантажень від транспортних засобів. Київ 2017 5.Посібник № 1до ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги.Дорожній одяг нежорсткий.Проектування. Київ 2019 6.ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях Основні вимоги- Київ 2014