Дорожні та аеродромні покриття

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.E.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: старший викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 2.Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі дорожнього будівництва та цивільної інженерії, зокрема, транспортної інфраструктури, використання нетрадиційних та вторинних матеріалів. РН3 (ПРН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів.). РН4 (ПРНC 2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач діагностики технічного стану автомобільних доріг і штучних споруд, в дорожньо-транспортному комплексі). РН5 (ПРНC 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них). РН6 (ПРНC 4. Здатність здійснювати проведення теоретичних та експериментальних досліджень в розробці дорожніх та аеродромних покриттів, аналіз результатів та їх впровадження). РН7 (ПРНC 5. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції в дорожній галузі, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти). РН8 (ПРНC 7. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань в галузі сучасних технологій будівництва автомобільних доріг та аеродромів з урахуванням суспільних, державних та виробничих інтересів). РН9 (ПРНC 8 Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів з використанням об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва). РН10 (ПРНC 9. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення.). РН11 (АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань). РН12 (АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики). РН13 (АіВ 4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів; - Будівельне матеріалознавство; - Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів
Короткий зміст навчальної програми: - умови роботи дорожнього одягу; - дорожні одяги нежорсткого типу; - дорожні одяги жорсткого типу; - аеродромні покриття.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на лабораторних роботах і практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово–усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.3-4-2015. Автомобільні дороги. - К.: ДерждорНДІ. Мінрегіонбуд України 2015. – 99 с. 2. ДБН В. 2.3 - 5 - 2018. Вулиці та дороги населених пунктів. Держбуд України. – Київ. – 2018. 3. ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять 4. ГБН В 2.3-37641918-559:2019. Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування – Київ, Укравтодор. – 2019.