Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.012
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н.,професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основні положення про наукові дослідження в будівництві; вміння аналізувати наукові публікації в напрямку розроблення та дослідження високоякісних конструкційних матеріалів, застосовувати наукові підходи щодо проблем при експлуатації будівель та споруд, науково обгрунтовувати процеси, що відбуваються в будівельних конструкціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельне матеріалознавство. Енергоощадні технології в будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові аспекти одержання низькоемісійних цементів. Сучасна стратегія управління відходами. Сучасні тенденції впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво. Нанотехнології в будівництві.Використання модифікаторів у технології збірного та монолітного будівництва. Високофункціональні бетони як конструкційні матеріали нового покоління в будівництві. Підвищення експлуатаційних властивостей бетонів в агресивних корозійних середовищах. Підвищення довговічності цегляних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, екзамен).
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2795 2. ДСТУ EN 206:2018 Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності (EN 206:2013 + A1:2016, IDT)/ 3. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. К. : Мінрегіон України, 2016. 53 с. 4. Болотских О., Ройтер Г.-Г. Циммер У.-П. Европейские методы физико-механических испытаний бетона. Харків : Торнадо, 2017. 200 с. 5. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Наномодифицированные цементные бетоны. М. : Изд-во АСВ, 2017. 198 с. 6. Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Г. С. Іващишин, Б. Г. Русин. Будівельні матеріали та вироби. 2017. № 5-6. С. 24–27. 7. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони / Л. Й. Дворкін, Є. М. Бабич, В. В. Житковський та ін. Рівне : НУВГП. 2017. 331 с. 8. Zementherstellung-Charakterisierung, VDZ, 2016.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.013
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії 2. РН08. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій 3. КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації 4. КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних 5. КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово 6. КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 7. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 8. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів 9. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерні мережі та споруди Інтелектуальна власність Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль — 30 балів (звіти з лабораторних робіт, тестові завдання). Підсумковий контроль (екзамен) — 70 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Наукові дослідження в будівництві" (http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=2795). 2.Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніка, 2018. - 92 с. 3. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.