Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Код дисципліни: 7.192.05.O.026
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота - випускна, самостійна, комплексна робота студента, завершальна стадія навчального процесу магістерського рівня: • розширює, систематизує і закріплює теоретичні знання та практичне вміння зі спеціальності; • розвиває вміння та навички ведення самостійної роботи; • дає змогу використати отримані за роки навчання знання для вирішення конкретних наукових, технічних та економічних завдань в умовах сучасного виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Розділи магістерської кваліфікаційної роботи: • Вступ: - актуальність теми; - мета і задачі дослідження; - наукова новизна одержаних результатів; - практичне значення одержаних результатів); • Основна частина: - огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження; - виклад загальної методики і основних методів дослідження; - експериментальна частина і методика досліджень; - здійснені теоретичні і (або) експерементальні дослідження; - аналіз та узагальнення результатів досліджень); • Висновки.
Методи та критерії оцінювання: Магістерська кваліфікаційна робота, що виконана згідно виданого індивідуального завдання та відповідає вимогам кваліфікаційної роботи (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів