Очищення природних вод

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.004
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення; - поглиблення знання в спеціалізації «Водопостачання та водовідведення»: проектування, будівництво та експлуатація систем водопостачання та водовідведення; систем дощового водовідведення; водовідвідних очисних споруд; - застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах водопостачання та водовідведення; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації водопостачання та водовідведення; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти, які є елементами систем водопостачання та водовідведення; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Водозабірні споруди -Мережі водопостачання -Водопостачання і водовідведення
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика джерел водопостачання. Вимоги до якості господарсько-питної води. Методи і схеми підготовки води для питного водопостачання. Реагентне господарство водоочисної станції та дозування розчинів і суспензій реагентів. Класифікація змішувальних пристроїв. Змішувачі реагентів. Типи змішувачів та їх розрахунок. Область застосування камер утворення пластівців, їх класифікація та розрахунок. Відстоювання води. Освітлення води у шарі завислого осаду. Фільтрування води. Конструкції фільтрів. Знезараження води. Хлорування води. Озонування води. Бактерицидне опромінення води.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ, 2013. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник.– К.: Знання, 2009. – 735 с. 3. Л.В.Крамаренко. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 145 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Очищення природних вод (курсовий проект)

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення; - поглиблення знання в спеціалізації «Водопостачання та водовідведення»: проектування, будівництво та експлуатація систем водопостачання та водовідведення; систем дощового водовідведення; водовідвідних очисних споруд; - застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах водопостачання та водовідведення; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації водопостачання та водовідведення; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти, які є елементами систем водопостачання та водовідведення; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Водозабірні споруди Мережі водопостачання Водопостачання і водовідведення
Короткий зміст навчальної програми: Визначення продуктивності водоочисної станції; визначення (залежно від якісних показників) складу водопровідних очисних споруд; визначення необхідних реагентів для обробки води, їх кількості; визначення розмірів реагентного господарства і складських приміщень; підбір і розрахунок пристроїв для приготування розчинів реагентів; розрахунок основних споруд (вертикальні та горизонтальні відстійники, освітлювачі зі завислим шаром осаду, швидкі фільтри, контактні освітлювачі); компонування основних вузлів і споруд станції водообробки; складання генплану і висотної схеми. .
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ, 2013. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник.– К.: Знання, 2009. – 735 с. 3. Л.В.Крамаренко. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 145 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).