Очищення стічних вод

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка спеціаліста до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи під час будівництва та експлуатації каналізаційних очисних споруд.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: фахові компетентності: - ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. - ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. - ЗК06. Прагнення до збереження навколишнього середовища. - СК01. Здатність інтегрувати знання з інших галузей і спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів, для розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах. - СК02. Здатність до критичного осмислення сучасних проблем у галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язання складних задач професійної діяльності.
Результати навчання: РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН09. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва. РН11. Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів, • Водопостачання і водовідведення, • Насосні та повітродувні станції, • Хімія води та мікробіологія. кореквізити: • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Очищення стічних вод" є однією з профілюючих для спеціалізації "Водопостачання та водовідведення". В системі водовідведення очисні споруди займають головну роль, що нерозривно пов’язано з охороною довкілля, зокрема, з відведенням, очищенням та знезараженням стічних вод та їх випуском у водойму. Надзвичайне різноманіття забруднювальних речовин стічних вод, труднощі, пов’язані з їх видаленням, несталі режим надходження та концентрації забруднювальних речовин стічних вод – все це вимагає застосування багатьох сучасних методів очищення та обробки стічних вод та їх осадів. У дисципліні розглядаються питання складу й властивостей стічних вод, що транспортуються від населених пунктів та промислових підприємств на водовідвідні очисні споруди, охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, дано загальну характеристику методам очищення стічних вод та обробки їх осаду. Детально розглянуто методи та споруди механічного й біологічного очищення стічних вод, їх глибокого очищення та знезараження.
Опис: Склад і властивості стічних вод. Водні об'єкти та їх охорона від забруднення стічними водами. Методи та технологічні схеми очищення стічних вод. Решітки. Пісковловлювачі. Первинні відстійники. Біофільтри. Аеротенки. Вторинні відстійники та муловідокремлювачі. Глибоке очищення стічних вод. Знезараження стічних вод і випуск їх у водний об'єкт. Очищення стічних вод малих населених пунктів і окремих будинків. Каналізаційні очисні станції.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та екзаменаційний контроль. Поточний контроль – робота здобувачів освіти під час практичних занять, виконання та захист лабораторних робіт. Екзаменаційний контроль – письмова компонента (тестовий контроль), усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять (10%), виконання та захист лабораторних робіт (20%); • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: – 100–88 балів – оцінка А ("відмінно") виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу модуля, вміння аналізувати явища, які вивчаються, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 87–80 балів – оцінка В ("дуже добре") виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 79–71 бал – оцінка С ("добре") виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 70–61 бал – оцінка D ("посередньо") виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; – 60–50 балів – оцінка Е ("задовільно") виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; – 49–26 балів – оцінка FX ("незадовільно" з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 25–00 балів – оцінка F ("незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 2. Електронний навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни "Очищення стічних вод" для студентів спеціальностей 7.092601, 8.092601 "Водопостачання та водовідведення". 3. Мацієвська О.О. Водовідвідні очисні споруди: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.

Очищення стічних вод (курсовий проект)

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка спеціаліста до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи під час будівництва та експлуатації каналізаційних очисних споруд.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: фахові компетентності: - ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. - ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. - СК03. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів, • Водопостачання і водовідведення, • Насосні та повітродувні станції, • Хімія води та мікробіологія. кореквізити: • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Очищення стічних вод" є однією з профілюючих для спеціалізації "Водопостачання та водовідведення". В системі водовідведення очисні споруди займають головну роль, що нерозривно пов’язано з охороною довкілля, зокрема, з відведенням, очищенням та знезараженням стічних вод та їх випуском у водойму. Надзвичайне різноманіття забруднювальних речовин стічних вод, труднощі, пов’язані з їх видаленням, несталі режим надходження та концентрації забруднювальних речовин стічних вод – все це вимагає застосування багатьох сучасних методів очищення та обробки стічних вод та їх осадів. У дисципліні розглядаються питання складу й властивостей стічних вод, що транспортуються від населених пунктів та промислових підприємств на водовідвідні очисні споруди, охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, дано загальну характеристику методам очищення стічних вод та обробки їх осаду. Детально розглянуто методи та споруди механічного й біологічного очищення стічних вод, їх глибокого очищення та знезараження.
Опис: Визначення витрат і концентрацій речовин у стічних водах. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод. Вибір методу очищення стічних вод і типів очисних споруд. Розрахунок споруд механічного, біологічного та глибокого очищення стічних вод. Вибір методу знезараження очищених стічних вод. Випуск зворотних вод у водойму. Компонування очисних споруд.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту
Критерії оцінювання результатів навчання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 2. Електронний навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни "Очищення стічних вод" для студентів спеціальностей 7.092601, 8.092601 "Водопостачання та водовідведення". 3. Мацієвська О.О. Водовідвідні очисні споруди: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).