Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ. Поглиблення знання в спеціалізації «Водопостачання та водовідведення»: проектування, будівництво та експлуатація систем водопостачання та водовідведення; систем дощового водовідведення; водовідвідних очисних споруд; Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах ВВ/ Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ/ Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації ВВ; Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти, які є елементами систем ВВ; Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технічна механіка рідин і газів, Водопостачання і водовідведення, Насосні та повітродувні станції, Водозабірні споруди, Санітарно-технічне обладнання будівель, Мережі водовідведення, Водовідвідні очисні споруди, Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, Обробка та утилізація осадів стічних вод
Короткий зміст навчальної програми: Організація технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення,. Експлуатація систем водопостачання і водовідведення. Водозабірні споруди. Резервуари і водонапірні башти. Експлуатація водопровідної мережі. Облік водоспоживання і оцінка втрат води. Експлуатація систем внутрішнього водопроводу та каналізації. Експлуатація насосних станцій. Експлуатація водоочисних споруд. Експлуатація каналізаційних мереж. Причини та характерні руйнування споруд, водовідведення, нагляд за станом каналізаційної мережі. Експлуатація каналізаційних очисних споруд. Експлуатація споруд механічної очистки стічних вод. Експлуатація споруди біологічного очищення стічної води. Експлуатація споруд для обробки осадів на КОС.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 30 балів,Підсумковий контроль – залік
Рекомендована література: 1. Правила тех експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України. Із змінами 2015 2. Водний кодекс України. - К.: ІВА, «Астрея», 1995, -60с 3. Гідротехнічні споруди. Навч. посібник під ред. Дмітрієва А. Ф., Рівне, 1999. – 430c. 4. Водне господарство в Україні./за ред.. А.В.Яцика. К.: ІВА, «Генеза», 2000, -456с 5. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с. 6. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / B. Чернюк, О. Гвоздецький, А.В.Мусієнко //. – Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 208 с. 7. Юхновський В.Ю., Конаков Б.І., Дударець С.М., Малюга В.М. Гідротехнічні меліорації лісових земель: підручник за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 374 с. 8. Полонский Г.А. Механическое оборудование гидротехнических сооружений. М.: Стройиздат, 1982. –158с. 9. Коваленко П.И., Тугай Л.М. Мелиоративные гидротехнические сооружения – Киев. Будивельник–1974. –250с. 10. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. – К.: Вища школа, 1987. 11. Правила безпечної експлуатації водного господарства, ГТС та гідромеханічного обладнання електростанцій.

Експлуатація систем водопостачання та водовідведення (курсовий проект)

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.E.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти розраховувати системи очищення стічних вод населених пунктів та промислових підприємств. • уміти розраховувати системи водопостачання населених пунктів та промислових підприємств.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Мережі водопостачання; • Мережі водовідведення; • Очищення природних вод; • Очищення стічних вод; • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств; • Водозабірні споруди; • Гідротехнічні споруди.
Короткий зміст навчальної програми: Тема: проект водопостачання або водовідведення населеного пункту чи промислового підприємства. Графічна частина КР: накреслити в масштабі: 1 — генплан мережі з деталюванням; 2 — очисні споруди; 3 — водозабірні споруди.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, приймання курсового проекту (100%).
Рекомендована література: 1. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: Навч. Посібник/ Орлов В.О. – К., 2014. – 278с. 2. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод: Навч. посібник. – Рівне: ВАТ „Рівненська друкарня”, 2003. 3. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 172 с. 4. Тугай А. М., Орлов В. О. Водопостачання: Підручник. — К.: Знання, 2009. — 735 с. 5. Хоружий П. Д., Ткачук О. А. Водопровідні системи і споруди: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993. — 230 с. 6. Орлов В. О., Назаров С. М., Орлова А. М. Водозабірні споруди. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 167 с.