Обробка та утилізація осадів стічних вод

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.E.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Вербовський О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації водопостачання та водовідведення; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Водозабірні споруди -Очищення стічних вод -Водопостачання і водовідведення
Короткий зміст навчальної програми: Види, склад і властивості осадів стічних вод. Ущільнення і згущення осадів. Стабілізація осадів. Кондиціювання осадів. Методи зневоднення осадів. Знезараження осадів. Ліквідація осадів. Утилізація осадів стічних вод та біогазу, утворюваного при анаеробному зброджуванні осадів.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): поточне усне опитування, контрольна робота (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 2. Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник /К. Б. Сорокіна, С. Б. Козловська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 226 с. 3. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002. –622 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Обробка та утилізація осадів стічних вод

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Вербовський О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації водопостачання та водовідведення; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Водозабірні споруди -Очищення стічних вод -Водопостачання і водовідведення
Короткий зміст навчальної програми: Види, склад і властивості осадів стічних вод. Ущільнення і згущення осадів. Стабілізація осадів. Кондиціювання осадів. Методи зневоднення осадів. Знезараження осадів. Ліквідація осадів. Утилізація осадів стічних вод та біогазу, утворюваного при анаеробному зброджуванні осадів.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): поточне усне опитування, контрольна робота (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 2. Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник /К. Б. Сорокіна, С. Б. Козловська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 226 с. 3. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002. –622 с.