Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.010
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н.,професор Саницький М.А. д.т.н., професор Кропивницька Т.П.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основні положення про наукові дослідження в будівництві; вміння аналізувати наукові публікації в напрямку розроблення та дослідження високоякісних конструкційних матеріалів, застосовувати наукові підходи щодо проблем при експлуатації будівель та споруд, науково обгрунтовувати процеси, що відбуваються в будівельних конструкціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Будівельне матеріалознавство. Енергоощадні технології в будівництві.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові аспекти одержання низькоемісійних цементів. Сучасна стратегія управління відходами. Сучасні тенденції впровадження високотехнологічних матеріалів у будівництво. Нанотехнології в будівництві.Використання модифікаторів у технології збірного та монолітного будівництва. Високофункціональні бетони як конструкційні матеріали нового покоління в будівництві. Підвищення експлуатаційних властивостей бетонів в агресивних корозійних середовищах. Підвищення довговічності цегляних конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%). Підсумковий контроль : письмово-усна форма (70 %, екзамен).
Рекомендована література: 1. Електронний навчальний комплекс https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2795 2. ДСТУ EN 206:2018 Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності (EN 206:2013 + A1:2016, IDT)/ 3. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. К. : Мінрегіон України, 2016. 53 с. 4. Болотских О., Ройтер Г.-Г. Циммер У.-П. Европейские методы физико-механических испытаний бетона. Харків : Торнадо, 2017. 200 с. 5. Баженов Ю. М., Алимов Л. А., Воронин В. В. Наномодифицированные цементные бетоны. М. : Изд-во АСВ, 2017. 198 с. 6. Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості / М. А. Саницький, Т. П. Кропивницька, Г. С. Іващишин, Б. Г. Русин. Будівельні матеріали та вироби. 2017. № 5-6. С. 24–27. 7. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони / Л. Й. Дворкін, Є. М. Бабич, В. В. Житковський та ін. Рівне : НУВГП. 2017. 331 с. 8. Zementherstellung-Charakterisierung, VDZ, 2016.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерні мережі та споруди Інтелектуальна власність Водопостачання та водовідведення промислових підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль — 30 балів (звіти з лабораторних робіт, тестові завдання). Підсумковий контроль (екзамен) — 70 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Наукові дослідження в будівництві" (http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=2795). 2.Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніка, 2018. - 92 с. 3. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.