Водопостачання та водовідведення промислових підприємств

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.E.019
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у майбутніх магістрів комплексного підходу до розв'язання проблем водопостачання та водовідведення промислових підприємств.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: фахові компетентності: - ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. - СК01. Здатність інтегрувати знання з інших галузей і спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів, для розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах. - СКП 1.1. Здатність проводити комплексне маркетингове дослідження послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, розробляти та проводити ефективну продуктову, цінову, збутову політику підприємств в спеціалізації ВВ; - СКП 1.2. Вміння створювати продукти в спеціалізації ВВ з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення, просування, реалізацію та удосконалення.
Результати навчання: РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РНС 1.1. Застосовувати набуті знання, вміння та навички для планування, виконання та контролю якості проектно-вишукувальних робіт у галузі водопостачання та водовідведення. РНС 1.2. Застосовувати набуті знання, вміння та навички для планування, виконання та контролю якості будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт у галузі водопостачання та водовідведення. РНС 1.3. Застосовувати набуті знання, вміння та навички для планування, реалізації та операційного контролю в процесі експлуатації систем водопостачання та водовідведення. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів • Водопостачання і водовідведення • Насосні та повітродувні станції • Хімія води та мікробіологія Кореквізити: • Очищення стічних вод • Обробка та утилізація осадів стічних вод
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна формує у здобувачів освіти комплексний підхід до розв'язання проблем водопостачання та водовідведення промпідприємств. Викладач дає системні знання з питань створення оборотного водопостачання промислових підприємств, організації охолодження та стабілізації води в оборотних системах, методів і обладнання водоочищення на різнопрофільних підприємствах. Надзвичайне розмаїття забруднень виробничих стічних вод, труднощі їх вилучення традиційними методами очищення, несталість режиму надходження та концентрації забруднювальних речовин виробничих стічних вод – все це вимагає застосування багатьох сучасних методів очищення та їх комбінації із традиційними методами. Викладач дає студентам знання сучасних механічних, хімічних, фізико-хімічних, біохімічних методів очищення виробничих стічних вод, обробки осадів, шламу та мулу, які утворюються під час очищення стічних вод, а також апаратурного оформлення зазначених методів очищення. Помітне місце належить також розв'язанню питань створення замкнених систем водопостачання-водовідведення промислових підприємств, що вимагає переведення виробництва на маловодні технології; локального очищення окремих потоків виробничих стічних вод з вилученням і поверненням у виробництво цінних компонентів; використання доочищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод для підживлення оборотних систем водопостачання промислових підприємств.
Опис: Прямотечійні, оборотні та безпродувні системи водопостачання промислових підприємств. Водосховища-охолодники та бризкальні басейни. Відкриті, баштові та вентиляторні градирні. Стабілізаційна обробка охолодної води. Пом'якшення та демінералізація води для виробничих потреб. Дегазація води у промисловому водопостачанні. Знекремнення води. Обробка та утилізація осадів водоочисних станцій промислових підприємств. Загальні питання водовідведення на промислових підприємствах. Методи очищення виробничих стічних вод. Механічне очищення виробничих стічних вод. Хімічне очищення виробничих стічних вод. Фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод. Біологічне очищення виробничих стічних вод. Обробка осадів виробничих стічних вод. Очищення стічних вод деяких галузей промисловості.
Методи та критерії оцінювання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять • підсумковий контроль: письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: – 100–88 балів – оцінка А ("відмінно") виставляється за високий рівень знань навчального матеріалу модуля, вміння аналізувати явища, які вивчаються, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 87–80 балів – оцінка В ("дуже добре") виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище від середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 79–71 бал – оцінка С ("добре") виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу модуля, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 70–61 бал – оцінка D ("посередньо") виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; – 60–50 балів – оцінка Е ("задовільно") виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; – 49–26 балів – оцінка FX ("незадовільно" з можливістю повторного складання екзамену чи заліку) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; – 25–00 балів – оцінка F ("незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 3. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлов. – К.: Знання, 2014. – 278 с.

Водопостачання та водовідведення промислових підприємств (курсовий проект)

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.E.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у майбутніх магістрів комплексного підходу до розв'язання проблем водопостачання та водовідведення промислових підприємств.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти необхідних компетентностей: фахові компетентності: - ІНТ. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. - СК03. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії; - СКП 1.1. Здатність проводити комплексне маркетингове дослідження послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, розробляти та проводити ефективну продуктову, цінову, збутову політику підприємств в спеціалізації ВВ; - СКП 1.4. Вміння досягти конкурентноспроможності шляхом впровадження сучасного ефективного обладнання в системи ВВ з одночасною оптимізацією цінового фактору.
Результати навчання: РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РНС 1.1. Застосовувати набуті знання, вміння та навички для планування, виконання та контролю якості проектно-вишукувальних робіт у галузі водопостачання та водовідведення. РНС 1.5. Застосовувати набуті знання, вміння та навички для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань реконструкції, модернізації та розвитку систем ВВ, використовуючи відомі методи та практики. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів • Водопостачання і водовідведення • Насосні та повітродувні станції • Хімія води та мікробіологія Кореквізити: • Очищення стічних вод • Обробка та утилізація осадів стічних вод
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна формує у здобувачів освіти комплексний підхід до розв'язання проблем водопостачання та водовідведення промпідприємств. Викладач дає системні знання з питань створення оборотного водопостачання промислових підприємств, організації охолодження та стабілізації води в оборотних системах, методів і обладнання водоочищення на різнопрофільних підприємствах. Надзвичайне розмаїття забруднень виробничих стічних вод, труднощі їх вилучення традиційними методами очищення, несталість режиму надходження та концентрації забруднювальних речовин виробничих стічних вод – все це вимагає застосування багатьох сучасних методів очищення та їх комбінації із традиційними методами. Викладач дає студентам знання сучасних механічних, хімічних, фізико-хімічних, біохімічних методів очищення виробничих стічних вод, обробки осадів, шламу та мулу, які утворюються під час очищення стічних вод, а також апаратурного оформлення зазначених методів очищення. Помітне місце належить також розв'язанню питань створення замкнених систем водопостачання-водовідведення промислових підприємств, що вимагає переведення виробництва на маловодні технології; локального очищення окремих потоків виробничих стічних вод з вилученням і поверненням у виробництво цінних компонентів; використання доочищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод для підживлення оборотних систем водопостачання промислових підприємств.
Опис: Навчальним планом підготовки студентів передбачено виконання курсового проекту на тему "Очисні споруди виробничих стічних вод". Курсовий проект складається з пояснювальної записки та креслень (0,5–1,0 аркуш формату А1). Пояснювальна записка повинна містити такі обов’язкові розділи: - Вступ. - Механізм процесу нітрифікації-денітрифікації. - Видалення азоту із стічних вод. - Розрахунок нітрифікатора-денітрифікатора за схемою "а". - Розрахунок нітрифікатора-денітрифікатора за схемою "в". - Література - Висновки. - Список використаної літератури.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту
Критерії оцінювання результатів навчання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 3. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлов. – К.: Знання, 2014. – 278 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).