Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Водопостачання та водовідведення
Код дисципліни: 7.192.08.O.016
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. ЗН5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. ЗН7. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів в спеціалізації «Водопостачання та водовідведення». УМ1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем водопостачання та водовідведення, використовуючи відомі методи. УМ6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення. УМ7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; УМ8. Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення. УМ10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення. КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення • Обробка та утилізація осадів стічних вод • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств • Дощове водовідведення • Технологія будівництва споруд водопостачання та водовідведення
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи передбачає набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-педагогічної чи управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, звіт з практики (100%)
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.