Інноваційні технології у гідротехнічному будівництві

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.003
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Водопостачання та водовідведення Основи САПР Мережі водопостачання Мережі водовідведення Водозабірні споруди
Короткий зміст навчальної програми: Робота в системі ЕПАНЕТ Робота в системі SWMM. Роль та значення водопостачання в оздоровленні та поліпшенні умов побуту населення та в удосконаленні виробництва. Роль каналізації в охороні природи. Зв’язок каналізації з водопостачанням, благоустроєм.Основні нормативні акти з охорони вод джерел водопостачання. Система водопостачання як комплекс взаємозалежних споруд. Водогосподарський баланс, його складання. Техніко-економічне порівняння варіантів проектних рішень систем водопостачання Удосконалення роботи очисних споруд. Головні показники системи водопостачання як одного з головних. Ресурсозберігаючі технології у використанні водних ресурсів Принципи класифікації систем водопостачання підприємств. Можливість обороту та повторного використання води в різних галузях народного господарства. Значення обороту як заходу по зниженню скидів забруднених стоків у природні водоймища. Математична модель водовідної мережі. Графіки притоку. Прийомні й регулюючі резервуари, резервування й демпфірування. Основні вимоги до якості води, яка використовується для побутових потреб населення, санітарне обґрунтування цих вимог Сучасні методи підготовки питної води та очистки стічних вод Попереднє очищення природних вод шляхом фільтрування через природні бар'єри (дюни, дамби, насипи). Підготовка води за допомогою фітотехнологій. Локальне доочищення питних вод.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Асатур К. Г. Гидромеханика/ К. Г. Асатур, Б. С. Маховиков.- М.: С.-Петербург. горный ин-т, 2001.- 253с. 2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа/ Л.Г. Лойцянский.- М., Наука.- Учебник для студ. вузов.- 1987.– 736 с. 3. Шашин В.М. Гидромеханика: Учеб. для техн. Вузов/В.М. Шашин.- М.: Высш. шк., 1990.- 384с.