Водне господарство промислових підприємств

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.001
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗС 1. Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 2. Знати теорію та методи планування наукових досліджень, сучасні методи та способи виконання досліджень, відповідне обладнання та апаратуру. ЗС 6. Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити • Технічна механіка рідини та газу; • Водопостачання та водовідведення; • Водопровідні мережі та споруди; • Водовідвідні мережі та споруди. Кореквізити • Водовідвідні очисні споруди; • Споруди водопідготовки; • Споруди для утилізації відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Прямотечійні, оборотні та безпродувні системи водопостачання промислових підприємств. Водосховища-охолодники та бризкальні басейни. Відкриті, баштові та вентиляторні градирні. Стабілізаційна обробка охолодної води. Пом'якшення та демінералізація води для виробничих потреб. Дегазація води у промисловому водопостачанні. Знекремнення води. Обробка та утилізація осадів водоочисних станцій промислових підприємств. Загальні питання водовідведення на промислових підприємствах. Методи очищення виробничих стічних вод. Механічне очищення виробничих стічних вод. Хімічне очищення виробничих стічних вод. Фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод. Біологічне очищення виробничих стічних вод. Обробка осадів виробничих стічних вод. Очищення стічних вод деяких галузей промисловості.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (залік): робота здобувачів освіти під час практичних занять (30%), виконання контрольної роботи (30%), контрольні заходи у вигляді тестів (40%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 2. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 3. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: навч. посіб. / В.О. Орлов, Л.Л. Литвиненко, А.М. Орлов. – К.: Знання, 2014. – 278 с.