Водовідвідні очисні споруди

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.002
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗС 1. Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 2. Знати теорію та методи планування наукових досліджень, сучасні методи та способи виконання досліджень, відповідне обладнання та апаратуру. ЗС 3. Знати методологію виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків водогосподарських систем та їх елементів з врахуванням їх взаємозв’язку та взаємодії. ЗС 4. Знати закони та методи моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 5. Знати спеціалізовані інформаційні і комунікаційні технології та сучасні комп’ютерні програмні комплекси у професійній галузі. ЗС 6. Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі. ЗС 7. Знати методологію організації та технологію виконання проектів у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідро-технічного будівництва. ЗС 8. Знати методологію управління проектами у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідротехнічного будівництва. ЗС 9. Знати методи та інструменти для дослідження існуючого стану водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем, моделювання та прогнозування його зміни в часі. ЗС 10. Знати принципи та методи розробки і впровадження проектів реконструкції та модернізації водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем. ЗС 11. Знати економічні засади професійної діяльності та механізми прийняття управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Технічна механіка рідини та газу; • Водна інженерія; • Водні технології; • Насосні станції; • Раціональне використання та охорона водних ресурсів; • Водовідвідні мережі та споруди. Кореквізити: • Водне господарство промислових підприємств; • Споруди водопідготовки; • Споруди для утилізації відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Склад і властивості стічних вод. Водні об'єкти та їх охорона від забруднення стічними водами. Методи та технологічні схеми очищення стічних вод. Решітки. Пісковловлювачі. Первинні відстійники. Біофільтри. Аеротенки. Вторинні відстійники та муловідокремлювачі. Глибоке очищення стічних вод. Знезараження стічних вод і випуск їх у водний об'єкт. Очищення стічних вод малих населених пунктів і окремих будинків. Каналізаційні очисні станції.
Методи та критерії оцінювання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять (10%), виконання та захист лабораторних робіт (20%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 2. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод: навч. посіб. / В.А. Ковальчук. – Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2003. – 622 с. 3. Мацієвська О.О. Водовідвідні очисні споруди: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.

Водовідвідні очисні споруди (курсовий проект)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 7.194.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗС 1. Знати інноваційні технології та методи у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 2. Знати теорію та методи планування наукових досліджень, сучасні методи та способи виконання досліджень, відповідне обладнання та апаратуру. ЗС 3. Знати методологію виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків водогосподарських систем та їх елементів з врахуванням їх взаємозв’язку та взаємодії. ЗС 4. Знати закони та методи моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства та інженерії довкілля. ЗС 5. Знати спеціалізовані інформаційні і комунікаційні технології та сучасні комп’ютерні програмні комплекси у професійній галузі. ЗС 6. Знати принципи та методи охорони праці та цивільної безпеки у професійній галузі. ЗС 7. Знати методологію організації та технологію виконання проектів у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідро-технічного будівництва. ЗС 8. Знати методологію управління проектами у галузі водогосподарського, природоохоронного та гідротехнічного будівництва. ЗС 9. Знати методи та інструменти для дослідження існуючого стану водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем, моделювання та прогнозування його зміни в часі. ЗС 10. Знати принципи та методи розробки і впровадження проектів реконструкції та модернізації водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних систем. ЗС 11. Знати економічні засади професійної діяльності та механізми прийняття управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Технічна механіка рідини та газу; • Водна інженерія; • Водні технології; • Насосні станції; • Раціональне використання та охорона водних ресурсів; • Водовідвідні мережі та споруди. Кореквізити: • Водне господарство промислових підприємств; • Споруди водопідготовки; • Споруди для утилізації відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Визначення витрат і концентрацій речовин у стічних водах. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод. Вибір методу очищення стічних вод і типів очисних споруд. Розрахунок споруд механічного, біологічного та глибокого очищення стічних вод. Вибір методу знезараження очищених стічних вод. Випуск зворотних вод у водойму. Компонування очисних споруд.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 2. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод: навч. посіб. / В.А. Ковальчук. – Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2003. – 622 с. 3. Мацієвська О.О. Водовідвідні очисні споруди: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.